Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η Οργανωσιακή Κουλτούρα του Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Χώρο του Νοσοκομείου: Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Έ. Γαβριήλ, Α. Μερκούρης, Ν. Μίτλεττον, Ε. Παπασταύρου

Εισαγωγή: Τα νοσοκομεία χαρακτηρίζονται ως πολυπολιτισμικές οντότητες, με δική τους κουλτούρα, αλλά και με ένθετες υποκουλτούρες στο εσωτερικό τους που επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά, τις πεποιθήσεις και τις αξίες των εργαζομένων τους. Σκοπός: Η διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας του νοσηλευτικού προσωπικού στο χώρο του νοσοκομείου. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν άρθρα που αφορούσαν σε πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες, στις οποίες γίνεται αναφορά στη μέτρηση της οργανωσιακής κουλτούρας του νοσηλευτικού προσωπικού είτε σε επίπεδο νοσοκομείου(ων), είτε σε επίπεδο τμημάτων/μονάδων νοσοκομείων. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed, CINAHL, EBSCO (Academic Search Complete), Scopus και Embase, για άρθρα με ημερομηνία δημοσίευσης από το 1995 και μετά. Η αναζήτηση διενεργήθηκε το Μάιο του 2014, με τις λέξεις-κλειδιά: “Organizational culture”, “hospital personnel” ή/και “nurse”, σε όλους τους συνδυασμούς. Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν τελικά 32 άρθρα. Παρατηρήθηκε να υπάρχει δυσκολία στην περιγραφή κοινής ορολογίας ή τύπου κουλτούρας. Ωστόσο, μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ανάμεσα στους νοσηλευτές, επικρατεί κυρίως η κουλτούρα των θετικών ανθρώπινων σχέσεων και της ομαδικότητας. Ο συγκεκριμένος τύπος κουλτούρας σχετίστηκε θετικά με όλους τους δείκτες αποτελεσματικότητας που ερευνήθηκαν, όπως η δέσμευση, η συμμετοχή, η ικανοποίηση, η αλλαγή, η ποιότητα εργασιακής ζωής, τα χαμηλότερα ποσοστά παραιτήσεων κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε ότι και άλλοι τύποι κουλτούρας όπως η καινοτόμος σχετίζονται θετικά, ενώ άλλοι, όπως η ιεραρχική ή η γραφειοκρατική έχουν αρνητική επίδραση σε όλους τους δείκτες αποτελεσματικότητας που μελετήθηκαν. Σε ορισμένες έρευνες, η οργανωσιακή κουλτούρα φαίνεται να επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό από μεταβλητές, όπως είναι ο τρόπος ηγεσίας, η θέση εργασίας, τα έτη εμπειρίας και το επίπεδο εκπαίδευσης των νοσηλευτών. Συμπεράσματα: Ανάλογα με τον τύπο κουλτούρας που κυριαρχεί, υπάρχει διαφορετική επίδραση στους δείκτες αποτελεσματικότητας των νοσηλευτών. Επομένως, καλό είναι να αναπτυχθεί η ανάλογη, ισορροπημένη και εποικοδομητική νοσηλευτική κουλτούρα, αναλόγως της κατάστασης και των αναγκών, και αυτό απαιτεί ηγετική ικανότητα.

Λέξεις-κλειδιά: νοσηλευτικό προσωπικό, νοσοκομείο, Οργανωσιακή κουλτούρα, Συστηματική ανασκόπηση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 54(1), 25-37, 2015 - Συστηματική ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.