Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Πιλοτική Μελέτη Ερωτηματολογίου για τη Διερεύνηση της Σκοπιμότητας Εφαρμογής του Συντονιστή Χειρουργείου στα Ελληνικά Νοσοκομεία
Κ. Καραθανάση, Π. Μπαλτόπουλος, Σ. Τζιαφέρη, Π. Πρεζεράκος

Εισαγωγή: Ενώ στο διεθνή χώρο η θέση του συντονιστή χειρουργείου (ΣΧ) θεωρείται απαραίτητη, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητή η ανάγκη της ενσωμάτωσης του θεσμού στο σύστημα και επομένως δεν υπάρχουν αντίστοιχα εργαλεία μέτρησης που να αφορούν στην εφαρμογή του θεσμού. Σκοπός: Η διερεύνηση της σκοπιμότητας εφαρμογής του ΣΧ στα ελληνικά νοσοκομεία. Υλικό και Μέθοδος: Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους εργαζόμενους σε χειρουργεία, τα οποία στην ελληνική πραγματικότητα δε διαθέτουν εργαζόμενο με καθήκοντα ανάλογα του ΣΧ. Η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 53 νοσηλευτών και ιατρών χειρουργείου και αναισθησιολογικού τμήματος. Αρχικά, η μελέτη είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιστημονική Επιτροπή των δύο νοσοκομείων. Αποτελέσματα: Η αξιοπιστία ελέγχθηκε με το συντελεστή εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha, ο οποίος βρέθηκε ίσος με 0,7 και στις δύο ομάδες ερωτήσεων. Ποσοστό 43,4% (n=23) απάντησαν ότι ΣΧ θα έπρεπε να είναι ο προϊστάμενος νοσηλευτής. Οι μισοί ερωτηθέντες ήταν ευχαριστημένοι, ενώ δήλωσαν ότι η εφαρμογή του ΣΧ θα συνέδραμε κατά 60,4% στην καλύτερη οργάνωση των χειρουργείων, κατά 50,9% στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, κατά 54,7% στην αρτιότερη λειτουργία των χειρουργείων και κατά 43,4% στην καλύτερη διεπιστημονική συνεργασία. Συμπεράσματα: Τελικά, αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο διερευνά τη σκοπιμότητα εφαρμογής του ΣΧ, δείχνοντας την ανάγκη εφαρμογής του θεσμού λόγω των έντονων οικονομικών πιέσεων για απόδοση του χώρου αλλά και γιατί φάνηκε ότι η επικρατούσα άποψη μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας είναι θετικά προσκείμενη στο ενδεχόμενο της ύπαρξης ενός ατόμου με αποκλειστικά καθήκοντα την καλύτερη οργάνωση του χώρου, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας και κυρίως την καλύτερη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ της διεγχειρητικής ομάδας.

Λέξεις-κλειδιά: Διαχείριση χειρουργείου, Διοικητική λειτουργία χειρουργείου, Παραγωγικότητα χειρουργείου

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 53(3), 254-262, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.