Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διευρεύνηση των Επιπέδων Άγχους των Φοιτητών Νοσηλευτικής Σχετικά με την Εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
Μ. Λαβδανίτη, Α. Τσαλογλίδου, Κ. Κουκουρίκος, Ε. Πιζιρτζίδου, Ε. Τσάνι, Σ. Ζυγά

Εισαγωγή: Μελέτες αναφέρουν ότι το στρες μπορεί να επηρεάσει τη σωματική, συναισθηματική, διανοητική, κοινωνική και γνωστική διάσταση του ατόμου. Η εφαρμογή νοσηλευτικών δεξιοτήτων στην κλινική πράξη έχει αναγνωριστεί από τους φοιτητές Νοσηλευτικής ως ένας από τους πιο στρεσογόνους παράγοντες του προγράμματος σπουδών τους. Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπέδων άγχους των φοιτητών της Νοσηλευτικής σχετικά με την πραγματοποίηση της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Υλικό και Μέθοδος: Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 121 φοιτητές Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Περιφέρειας. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 2009 με τη βοήθεια ειδικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο τμήματα: το πρώτο τμήμα περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και το δεύτερο αφορούσε στην Κλίμακα Αξιολόγησης Άγχους του Spielberger. Το ποσοστό απόκρισης του δείγματος ήταν 92%. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία του πληθυσμού της μελέτης ήταν 21,75 έτη (1,86). Η πλειονότητα του δείγματος ήταν γυναίκες (85,1%), άγαμες (95%) και ελληνικής εθνικότητας (98,3%). Το 56,2% φοιτούσε στο τρίτο εξάμηνο. Η μέση τιμή στην κλίμακα του παροδικού άγχους για το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν 48,48 (5,40), για την κλίμακα του μόνιμου άγχους ήταν 46,26 (6,17) ενώ για το συνολικό άγχος ήταν 94,83 (8,7). Οι άγαμοι φοιτητές βίωναν υψηλότερα επίπεδα παροδικού άγχους σε σχέση με του έγγαμους και τους διαζευγμένους (p=0,030). Επίσης οι φοιτητές διαφορετικής εθνικότητας βίωναν υψηλότερο επίπεδο παροδικού άγχους από τους φοιτητές ελληνικής εθνικότητας (p=0,001). Συμπεράσματα: Οι φοιτητές βιώνουν ήπια επίπεδα άγχους σχετικά με την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ. Η συστηματικότερη και συχνότερη εκπαίδευση των φοιτητών σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ειδικών σεμιναρίων για την εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του άγχους σχετικά με την εφαρμογή της. Προτείνεται στο μέλλον να πραγματοποιηθούν ανάλογες μελέτες στις οποίες θα διερευνούνται τα επίπεδα άγχους σε μεγαλύτερο δείγμα φοιτητών αλλά και σε άλλες κλινικές δεξιότητες.

Λέξεις-κλειδιά: Άγχος, φοιτητές, νοσηλευτική, Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, Κλινικές δεξιότητες

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 52(4), 401-410, 2013 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.