Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Σύγκριση της λειτουργίας δύο Νοσοκομείων Ημέρας στην Αθήνα
Ι. Μαντωνάκης, Ν. Καρακατσάνης, Ε. Σπηλιώτη, Ε. Καρανικολή, Χ. Στεντούμης, K. Στεφανής

Περιγράφεται η προετοιμασία της έναρξης λειτουργίας του Νοσοκομείου Ημέρας (ΝΗ) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) και του ΝΗ του Αιγινητείου, η δημιουργία του οποίου (το 1977) σηματοδοτεί το ξεκίνημα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στη χώρα μας. Αναφέρονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μονάδων αυτών και το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν. Ψυχοθεραπευτικές, βιολογικές και κοινωνικοθεραπευτικές προσεγγίσεις πραγματοποιούνται καθημερινά μέσα σε ένα πλαίσιο αρχών Θεραπευτικής Κοινότητας. Επισημαίνονται οι σχέσεις, οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο Νοσοκομείων Ημέρας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κάθε μία από τις δύο αυτές μονάδες, κατά την έναρξη της λειτουργίας της, που έγινε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 32 χρόνια. Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία Νοσοκομείων Ημέρας, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και η επιφυλακτικότητα για τον νέο τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών ήταν τα βασικά εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν για να λειτουργήσει το πρώτο ΝΗ το 1977. Η αδειοδότηση και η χρηματοδότηση ήταν τα κύρια εμπόδια που αντιμετώπισε η δημιουργία του ΝΗ του ΕΠΙΨΥ, παρόλο που οι μονάδες αυτές ήταν ήδη θεσμοθετημένες. Έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση του προσωπικού του ΝΗ του ΕΠΙΨΥ που αποτελούνταν από νέους επαγγελματίες και στην προσέγγιση του κοινωνικού περίγυρου και όλων των υπηρεσιών (υγειονομικών, δημοτικών κ.λπ.) της περιοχής που επρόκειτο να καλύψει (6ος Τομέας Ψυχικής Υγείας). Η μελέτη των χαρακτηριστικών των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο ΝΗ του ΕΠΙΨΥ τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του (2009–2010) και των ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο ΝΗ του Αιγινητείου τον πρώτο επίσης χρόνο της λειτουργίας του (1977–1978) έδειξε, μεταξύ άλλων, ότι ο αριθμός των ανδρών και στα δύο ΝΗ είναι μεγαλύτερος των γυναικών, κατ’ εξαίρεση του κανόνα που ισχύει για τις άλλες χώρες (όπου στα ΝΗ νοσηλεύονται περισσότερες γυναίκες). Συγκεκριμένα, στο ΝΗ του ΕΠΙΨΥ, ο αριθμός των ανδρών είναι διπλάσιος των γυναικών στο σύνολο των ασθενών και τριπλάσιος στην ομάδα των ασθενών με σχιζοφρένεια. Επίσης, στο ΝΗ του Αιγινητείου η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι 3:2 στο σύνολο των νοσηλευθέντων ασθενών και 2:1 στην ομάδα των ασθενών με σχιζοφρένεια. Η σύγκριση των νοσηλευθέντων ασθενών στα ΝΗ του Αιγινητείου Νοσοκομείου και του ΕΠΙΨΥ ανέδειξε τις παρακάτω διαφορές: οι νοσηλευόμενοι στο ΝΗ του ΕΠΙΨΥ ήταν συχνότερα μεγαλύτερης ηλικίας (x2=29,52, p=0,0001), άνεργοι (x2=14,65, p=0,0001) και χρησιμοποιούσαν σπανιότερα μαζικό μέσο μεταφοράς (x2=7,38, p=0,005). Δεν εντοπίστηκαν διαφορές σε όλες τις άλλες κοινωνικοδημογραφικές και κλινικές παραμέτρους όπως εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, ασφαλιστικός φορέας, συνθήκες διαμονής, χρόνος διαδρομής προς το ΝΗ, πηγές παραπομπής, διάγνωση σχιζοφρένειας, προηγούμενες νοσηλείες. Τέλος, επισημαίνεται η δυνατότητα που έχει το ΝΗ να αντιμετωπίζει ασθενείς, ακόμη και με ενεργό ψυχωσική συμπτωματολογία, αποτρέποντας έτσι τη νοσηλεία τους σε 24ωρη βάση.

Λέξεις-κλειδιά: Νοσοκομείο Ημέρας, Μερική νοσηλεία, Θεραπευτική κοινότητα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 25(2), 111-118, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.