Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Επιπολασμός ψυχικών διαταραχών σε ένα ελληνικό νησί
Σ. Στυλιανίδης, Σ. Παντελίδου, Π. Χόνδρος, J.L. Roelandt, A. Barbato

Στην Ελλάδα, η ανάγκη για επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τη δημιουργία κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας έχει διαπιστωθεί από την έναρξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης το 1983. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2005 από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήταν μέρος της έρευνας «Ψυχική υγεία στον γενικό πληθυσμό: εικόνες και πραγματικότητες» του Συνεργαζόμενου Ερευνητικού Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Lille που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού, του κοινωνικο-δημογραφικού προφίλ και της συνοσηρότητας των ψυχικών διαταραχών στον γενικό πληθυσμό της Εύβοιας. Ο πληθυσμός στόχος ήταν ο μη νοσηλευόμενος ενήλικος πληθυσμός της Εύβοιας (πληθυσμός: 230.000). Εκπαιδευμένοι ερευνητές χορήγησαν τη Mini International Neuropsychiatric Interview και ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών δεδομένων σε 900 κατοίκους της Εύβοιας. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κατά στρώματα δειγματοληψίας (quota sampling). Ποσοστό 29% του πληθυσμού δήλωσαν ότι υποφέρουν από τουλάχιστον μία ψυχιατρική διαταραχή. Ο επιπολασμός των διαταραχών διάθεσης ήταν υψηλός, καθώς 17,5% των γυναικών και 14,6% των ανδρών πληρούσαν τα κριτήρια του διαγνωστικού εργαλείου. Οι συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές εμφάνισαν υψηλότερη συχνότητα στις γυναίκες, με εξαίρεση τη δυσθυμία, την κοινωνική φοβία και το μετα-τραυματικό άγχος. Ο επιπολασμός των ψυχιατρικών διαταραχών στην Εύβοια ήταν πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο που βρέθηκε σε άλλες επιδημιολογικές μελέτες στην Ελλάδα και ανάμεσα στις υψηλότερες στη Νότια Ευρώπη. Ο υψηλός επιπολασμός που καταγράφηκε στην Εύβοια δείχνει ότι το ένα τρίτο του πληθυσμού έχει υποφέρει κατά τη διάρκεια της ζωής του από κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Αυτό συνεπάγεται υψηλή κοινωνική επιβάρυνση και τονίζεται η ανάγκη συμπερίληψης της ψυχικής υγείας στις πολιτικές και στρατηγικές της δημόσιας υγείας στη χώρα. Στη συζήτηση εξετάζονται η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων της έρευνας με αποτελέσματα άλλων ερευνών, οι μεθοδολογικοί περιορισμοί της έρευνας καθώς και τα υψηλά ποσοστά κατάχρησης αλκοόλ. Τα υψηλά ποσοστά που διαπιστώνονται συσχετίζονται με δημογραφικές αλλαγές, όπως το αυξανόμενο μέγεθος γηράσκοντος πληθυσμού, και πιθανότατα με οικονομικούς παράγοντες και την αύξηση της ανεργίας. Τα δεδομένα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό των υπηρεσιών και την ανάπτυξη δράσεων για ευπαθείς πληθυσμούς.

Λέξεις-κλειδιά: επιπολασμός, ψυχικές διαταραχές, Ελλάς, Ψυχιατρική επιδημιολογία, Κοινοτική έρευνα, Εύβοια

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 25(1), 19-26, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.