Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή: Μια ανθρωπιστικά αναγκαία και οικονομικά αποτελεσματική επιλογή πολιτικής υγείας
K. Σουλιώτης, X. Γκόλνα, Μ. Γείτονα, Γ. Τούντας, M. Μαλλιώρη

Η παροχή θεραπείας στα άτομα με εξάρτηση από οπιοειδή συνιστά βασική προτεραιότητα των συστημάτων υγείας, καθώς, προσφέρει άμεση δυνατότητα διαχείρισης της κατάστασής τους και μεσοπρόθεσμη προοπτική πλήρους αποκατάστασης, ενώ συμβάλλει μετρήσιμα και στη μείωση των συνεπειών που προκαλούνται από την παράνομη χρήση ναρκωτικών. Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρεται στη θεραπεία της εξάρτησης από ναρκωτικά, η οποία οφείλει να αποσκοπεί στην ολιστική διαχείριση της κατάστασης υγείας του ατόμου, μέσω τόσο φαρμακευτικά υποστηριζόμενης θεραπείας όσο και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αναλόγως των ατομικών αναγκών. Στόχος είναι το άτομο να αποβάλλει τις βλαπτικές για την υγεία του συμπεριφορές, οι οποίες σχετίζονται με την εξάρτηση από οπιοιειδή, να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του και, όταν είναι έτοιμο, να επιτύχει καθολική αποχή από τα οπιοειδή. Η εξέλιξη, δε, των θεραπευτικών προσεγγίσεων από την αδιαμφισβήτητη ανάγκη για άμεση και συνεχιζόμενη μείωση της βλάβης, στη φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία συντήρησης με στόχο τελικά την πλήρη αποκατάσταση του θεραπευόμενου, ακολουθεί τη συνολική εξέλιξη της κατανόησης της εξάρτησης και των νευροβιολογικών μηχανισμών στους οποίους οφείλεται, επηρεάζει και μέσω αυτών μπορεί να αντιμετωπιστεί. Στο θεραπευτικό αυτό συνεχές, σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη συνιστά αναπόσπαστο και απαραίτητο συστατικό, ανεξάρτητα από την ουσία χρήσης. Μέσω της συνεχιζόμενης ψυχοκοινωνικής στήριξης και της σταδιακής κοινωνικής επανένταξης «ολοκληρώνεται» η θεραπευτική διαδικασία και ο θεραπευόμενος είναι έτοιμος για την επάνοδο και την επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο, με ή χωρίς την υποστήριξη φαρμακευτικής αγωγής. Συνολικά, είναι σαφές ότι η φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία της εξάρτησης, όπως και κάθε άλλος τύπος θεραπείας της, έχει βασικό σκοπό να κρατήσει στη ζωή τον θεραπευόμενο και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, ώστε, σταδιακά κι αναλόγως του βαθμού ετοιμότητάς του, να υπερβεί την εξάρτησή του. Σε αυτή τη «διαδρομή», με όλα τα απαραίτητα επιμέρους συνθετικά στοιχεία της, όπως υγειονομικές ή άλλες υπηρεσίες, το κάθε άτομο με εξάρτηση πρέπει να έχει ισότιμη πρόσβαση σε αυτές.

Λέξεις-κλειδιά: Αποκατάσταση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, Μείωσης βλάβης, Οικονομική αποτελεσματικότητα, Φαρμακευτική θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(Συμπλήρ. 1), 19-24, 2014 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.