Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Τα στερεότυπα στα επαγγέλματα υγείας
Β. Σπατούλα, Ε. Παναγοπούλου, Ε. Τσίγκα, Α. Αλεξανδρίδη, Α. Montgomery

Αρκετοί τύποι μεθοδολογικών σχεδιασμών χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση των στερεοτύπων μεταξύ των ιατρών σε σχέση με την παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη. Στην παρούσα εργασία τονίζονται τα βασικά πορίσματα και οι αδυναμίες των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των στερεοτύπων σχετικά με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία λήψης ιατρικών αποφάσεων. Υποστηρίζεται ότι, ενώ μελλοντικές, αναδρομικές και πειραματικές μελέτες θεσπίζουν προοδευτικά μια έγκυρη και αξιόπιστη σύνδεση με τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης, δεν αξιολογούν άμεσα την παρουσία των στερεοτύπων, αλλά αποδίδουν την ύπαρξή τους στα διάφορα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα στερεότυπα αφορούν σε ένα κοινωνικά ευαίσθητο θέμα, μια έμμεση προκατάληψη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να παρατηρηθούν ούτε να μελετηθούν εύκολα. Επίσης, επικεντρώθηκαν στους πολυπαραγοντικούς δείκτες της παροχής υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. η εισαγωγή για χειρουργική επέμβαση), ενώ τα στοιχεία σχετικά με την επίδραση των στερεοτύπων για τη διαδικασία λήψης ιατρικών αποφάσεων είναι πολύ περιορισμένα. Ακόμη φαίνεται ότι παρά τις ενδείξεις από τις κοινωνικές και τις γνωστικές επιστήμες, οι σιωπηρές παρατηρήσεις είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για να εκτιμηθούν τα στερεότυπα, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει μια συστηματική προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας στον τομέα της υγείας. Με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, προτείνεται μια διαφορετική προσέγγιση μακριά από τους πολύπλευρους δείκτες της υγειονομικής περίθαλψης που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις της έρευνας για τη χρήση των διαφορετικών μέτρων στην αξιολόγηση των στερεοτύπων.

Λέξεις-κλειδιά: Έμμεση προκατάληψη, Ιατρικές αποφάσεις, Σιωπηρή παρατήρηση, Στερεότυπα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(4), 496-502, 2014 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.