Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Είδη και αίτια τραυματισμών σε πυροσβέστες
Φ. Κατσαβούνη, Ε. Μπεμπέτσος, Π. Μάλλιου, Α. Μπενέκα

ΣΚΟΠΟΣ H καταγραφή τραυματισμών στο επάγγελμα του πυροσβέστη και η διερεύνηση του είδους και των αιτιών πρόκλησής τους. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτέλεσαν 3.289 μόνιμοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος από όλη την Ελλάδα. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 24−60 ετών (M=36,40, SD=6,19). Από τους συμμετέχοντες, οι 3.167 (96,3%) ήταν άνδρες και οι 122 (3,7%) γυναίκες. Η μεθοδολογία στηριζόταν στη συμπλήρωση από το δείγμα ειδικού ερωτηματολογίου τραυματισμών στον εργασιακό χώρο (ΕΤΕ) με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Προηγήθηκε έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου σε 80 πυροσβέστες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προαιρετική. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα Predictive Analytics Software (PASW Statistics), έκδοση 18.0. Εφαρμόστηκε η ανάλυση συχνοτήτων, η μέθοδος crosstabs, καθώς και η μη παραμετρική δοκιμασία x2 για την αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ των κατηγοριών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 10,8% (n=356) δήλωσε τραυματισμό στην εργασία τον τελευταίο χρόνο και το 7,2% (n=238) απουσίασε >2 ημέρες. Είδη τραυματισμών που υπερίσχυσαν ήταν η «οξεία οσφυαλγία», οι μυϊκές θλάσεις και τα διαστρέμματα ποδοκνημικής, με κύριους μηχανισμούς πρόκλησής τους τα παραπατήματα, τις πτώσεις και τις ολισθήσεις, την υψηλή ένταση, την κακή τεχνική και την υπερκόπωση. Στατιστικά σημαντικοί παράγοντες για τραυματισμούς αναδείχθηκαν η ηλικία, η επαγγελματική εμπειρία, η φυσική κατάσταση, η χαμηλή ορατότητα, η δυσκολία στην αναπνοή λόγω καπνών και τοξικών αερίων, η απότομη ανύψωση βάρους, η κακή τεχνική και η ανεπαρκής υποστήριξη (p<0,05). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το συγκεκριμένο επάγγελμα ανήκει στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» καθώς απαιτούνται αυξημένες εντάσεις κάτω από δυσχερείς καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία του πυροσβέστη. Εκτός από τη σωματική επιβάρυνση θα πρέπει να διερευνηθεί και η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στην πρόκληση τραυματισμών.

Λέξεις-κλειδιά: Ερωτηματολόγιο, Τραυματισμοί, Επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου, Πυροσβέστες

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(4), 446-451, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.