Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αξιολόγηση της ικανοποίησης των λεχωίδων από τη συνεργασία με το γυναικολόγο και τη μαία στην Κύπρο. Πιλοτική έρευνα
Κ. Στυλιανίδης, Β. Ραφτόπουλος

ΣΚΟΠΟΣ H αξιολόγηση της συνεργασίας των λεχωίδων με τη μαία και τον ιατρό κατά την κύηση και τον τοκετό. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 167 λεχωίδες. Χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε την κλίμακα KIM (Kuopio Instrument for Mothers), που είναι μεταφρασμένη και σταθμισμένη σε ελληνικό πληθυσμό. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας δομής και περιεχομένου του ερωτηματολογίου ανασκοπήθηκε η σχετική βιβλιογραφία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των γυναικών του δείγματος ήταν δημόσιες και ιδιωτικές υπάλληλοι, παντρεμένες και απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο γυναικολόγος επαρκώς (απολύτως και σχεδόν) σεβάστηκε το σώμα τους στις διάφορες εξετάσεις και διαδικασίες, τους εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ακολουθήθηκαν οι διάφορες διαδικασίες και τους πληροφορούσε για την πορεία του τοκετού. Αυτά που φαίνεται να μην αναπτύχθηκαν επαρκώς είναι τα ακόλουθα: (α) Δεν εξηγήθηκε γιατί απαιτούνταν στη γέννα κάποιες συσκευές και εργαλεία και (β) οι γυναίκες δεν ένιωθαν ότι μπορούσαν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονταν σχετικά με τη γέννα. Η μαία επαρκώς (απολύτως και σχεδόν) σεβάστηκε το σώμα τους στις διάφορες εξετάσεις και διαδικασίες, τις ενημέρωσε για τις εναλλακτικές μεθόδους ανακούφισης από το άλγος (π.χ. κίνηση, αναπνοές) και οι γυναίκες μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα τα δικά τους συναισθήματα για τον τοκετό. Αυτά που φαίνεται να μην αναπτύχθηκαν επαρκώς είναι: (α) Ο σχεδιασμός της γέννας μαζί με τη μαία και (β) η εξήγηση γιατί απαιτούνταν στη γέννα κάποιες συσκευές και εργαλεία. Η δοκιμασία t-test δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση συνολική βαθμολογία των γυναικών στην κλίμακα συνεργασίας με το γυναικολόγο μεταξύ όσων γέννησαν με φυσιολογικό τοκετό και με καισαρική τομή, μεταξύ των νέων και των λιγότερο νέων γυναικών και μεταξύ όσων απάντησαν ότι εάν μπορούσαν να επιλέξουν θα προτιμούσαν να γεννήσουν με φυσιολογικό τοκετό και όσων απάντησαν ότι θα επέλεγαν την καισαρική τομή. Οι γυναίκες που γέννησαν με φυσιολογικό τοκετό είχαν στατιστικώς σημαντικά (p=0,021) καλύτερη συνεργασία με τη μαία έναντι εκείνων που γέννησαν με καισαρική τομή. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι γυναίκες χρήστες των μαιευτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα στην Κύπρο δήλωσαν ικανοποιημένες από τη συνεργασία που είχαν τόσο με τη μαία όσο και με το γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά και του τοκετού, με μικρή υπεροχή των μαιών έναντι των γυναικολόγων. Το είδος του τοκετού αποτελεί ίσως τον πλέον καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει αυτή τη συνεργασία, με τις γυναίκες που προχώρησαν σε φυσιολογικό τοκετό να αναφέρουν πιο ισχυρή συνεργασία με τη μαία παρά με το γυναικολόγο.

Λέξεις-κλειδιά: Ικανοποίηση, Κύηση, ποιότητα φροντίδας, Περιγεννητική φροντίδα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(3), 327-335, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.