Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας από την παροχή φροντίδας στο νοσηλευόμενο
Μ. Κούρτη, Γ. Φιλντίσης, Ε. Χριστοφίλου, Ι. Φλώρος, Γ. Καλλέργης

ΣΚΟΠΟΣ Η μεταφορά και η νοσηλεία ενός ασθενούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός για την οικογένειά του, επιφέροντας αλλαγές στη δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της. Για το λόγο αυτόν, τα τελευταία χρόνια, εκτός από την παροχή φροντίδας προς τον ασθενή, από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στο οικογενειακό του περιβάλλον (family-centered care). Αυτή η προσπάθεια προσέγγισης της οικογένειας του βαρέως πάσχοντα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος, καθιστώντας έτσι τη μέτρησή της ιδιαίτερα σημαντική. Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ ενός δημόσιου νοσοκομείου της Αθήνας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα FS-ICU 24 (family satisfaction in the intensive care unit-24), η οποία διανεμήθηκε με τη μορφή ανώνυμου ερωτηματολογίου στους συγγενείς των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ ενός δημόσιου νοσοκομείου από τον Αύγουστο του 2008 έως το Σεπτέμβριο του 2010. Σε κάθε συγγενή πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις: Η πρώτη 7 ημέρες μετά από την εισαγωγή του στη ΜΕΘ και η δεύτερη 10−12 ημέρες από την πρώτη μέτρηση (συνολική παραμονή ασθενούς στη ΜΕΘ 17−20 ημέρες). Βαθμολογίες στην κλίμακα μέτρησης μεταξύ 60−75 αντιπροσώπευαν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την πρώτη μέτρηση, η μέση τιμή της βαθμολογίας από την ικανοποίηση σχετικά με τις παραμέτρους που αφορούν στην παροχή φροντίδας ήταν >80, ενώ παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση (p<0,05) κατά τη δεύτερη μέτρηση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι συγγενείς που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσαν γενικά ικανοποιημένοι από την παραμονή του ασθενούς τους στη ΜΕΘ, με τη χαμηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης να δηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση στην παροχή φροντίδας προς τον ασθενή.

Λέξεις-κλειδιά: ΜΕΘ, Ικανοποίηση οικογένειας, Κλίμακα FS-ICU 24

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(1), 60-70, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.