Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου
Ε. Πετρίδης, Γ. Λαβράνος, Β. Ραφτόπουλος

ΣΚΟΠΟΣ Καταγραφή του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους ενός τριτοβάθμιου Γενικού Νοσοκομείου της Κύπρου και διερεύνηση των παραγόντων που το επηρεάζουν. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της εργασίας αποτέλεσαν 516 επαγγελματίες υγείας στους οποίους επιδόθηκε ένα ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο με την ελληνική έκδοση της κλίμακας «Πεποιθήσεις για την ασφάλεια» (SAQ). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 282 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από ένα σύνολο 516 επαγγελματιών υγείας που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής (ανταπόκριση 55%). Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 34,28±10,38 έτη. Ο μέσος συνολικός χρόνος άσκησης του επαγγέλματος ανερχόταν σε 11,56±10,8 έτη και ο μέσος όρος εργασίας στο τμήμα ήταν 6,99±7,27 έτη. Γενικά, το κλίμα ασφάλειας δεν μπορούσε να κριθεί θετικό σε κάποια από τις έξι κατηγορίες που εξετάστηκαν, αφού οι βαθμολογίες ήταν χαμηλότερες από αυτή που έχει οριστεί ως θετική βαθμολογία (>=75%). Ειδικότερα, οι λιγότερο έμπειροι βαθμολόγησαν χαμηλότερα όλoυς τους παράγοντες του ερωτηματολογίου, με στατιστικά σημαντική διαφορά να εμφανίζεται στην ομαδική εργασία (p=0,006) και τις εργασιακές συνθήκες (p=0,02). Όσοι απάντησαν ότι το επάγγελμά τους αποτελεί πηγή άγχους και όσοι βαθμολόγησαν την ποιότητα των υπηρεσιών στο τμήμα τους και την ασφάλεια των ασθενών κάτω από τη διάμεση τιμή, βαθμολόγησαν στατιστικώς σημαντικά πιο χαμηλά τις κατηγορίες του SAQ. Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ χειρουργικών και παθολογικών θαλάμων, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, εκτός από τον παράγοντα ομαδική εργασία (p=0,001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αναδείχθηκε η ανάγκη παρέμβασης σε όλους τους παράγοντες του ερωτηματολογίου ώστε να βελτιωθεί το κλίμα ασφάλειας. Ο ρόλος της διοίκησης φάνηκε να χρήζει ποιοτικής αναβάθμισης, αφού διαφαίνεται ότι δεν επηρεάζει όσο θα έπρεπε θετικά το κλίμα ασφάλειας, ενώ οι λιγότερο έμπειροι επαγγελματίες υγείας χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη.

Λέξεις-κλειδιά: ασφάλεια, εμπειρία, Ενδυνάμωση, Εξουθένωση, Ικανοποίηση

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 30(4), 449-455, 2013 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.