Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση Αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Τεκμηρίωση της Νοσηλευτικής Φροντίδας σε Νοσηλευτές
Μ. Χατζοπούλου, Σ. Κατσαραγάκης, Χ. Κάρλου, Ε. Πατηράκη

Εισαγωγή: Η τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί αναπόσπαστη και σημαντική διάσταση της νοσηλευτικής πρακτικής. Στα ελληνικά ιδρύματα δεν εφαρμόζεται η νοσηλευτική διεργασία, παρά το γεγονός ότι προτείνεται ως δομή τεκμηρίωσης από πολλούς επιστημονικούς και πολιτικούς φορείς. Ένα κυρίαρχο εμπόδιο στην εφαρμογή της αποτελεί η ανεπαρκής εκπαιδευτική προετοιμασία των νοσηλευτών. Η βελτίωση της εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης των γνώσεων, των στάσεων και των δεξιοτήτων. Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας προγράμματος εκπαίδευσης, για την τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας, σε νοσηλευτές που παρακολουθούν προγράμματα νοσηλευτικής ειδικότητας. Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη ήταν προοπτική, συγκριτική, ημιπειραματική με έλεγχο πριν και αμέσως μετά από την παρέμβαση. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 αναπτύχθηκε και πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ειδικευόμενους νοσηλευτές παθολογικής και χειρουργικής ειδικότητας. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 18 ώρες, κατανεμημένο σε έξι ενότητες που ακολουθούσαν τα στάδια της νοσηλευτικής διεργασίας (2 ώρες θεωρία και 1 ώρα φροντιστήριο). Η αξιολόγηση της απόδοσης των συμμετεχόντων διενεργήθηκε με ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για τους στόχους της μελέτης. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε (α) δημογραφικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών, (β) 22 προτάσεις εκτίμησης της στάσης τους για την τεκμηρίωση με τη νοσηλευτική διεργασία και (γ) 16 κλειστές ερωτήσεις γνώσεων. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε κατά την έναρξη και στην ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι και το επίπεδο σημαντικότητας καθορίστηκε σε p<0,05. Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης ήταν 110 ειδικευόμενοι νοσηλευτές παθολογικής και χειρουργικής ειδικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι ήταν γυναίκες (n=95, 88,8%), μέσης ηλικίας 37,35±4,42 έτη, έγγαμοι (n=78, 70,9%) με δύο παιδιά (n=49, 44,55%). Από την αποφοίτησή τους είχαν παρέλθει 14,07±4,96 έτη και η προϋπηρεσία τους ανερχόταν σε 13,89±4,73 έτη. Μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι νοσηλευτές δήλωσαν ότι οι γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νοσηλευτικής διεργασίας στην τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας αυξήθηκαν στατιστικώς σημαντικά (Ζ=-5,75, p(Wilcoxon)<0,001). Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι απαντήσεις των νοσηλευτών στις ερωτήσεις γνώσεων (p(Wilcoxon)<0,001) και στάσης (p(Wilcoxon)<0,001). Κάποιο δημογραφικό ή εκπαιδευτικό χαρακτηριστικό δε βρέθηκε να συσχετίζεται με τη συνολική βελτίωση της γνώσης και της στάσης από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συμπεράσματα: Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μια σημαντική επίδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε εργαζόμενους νοσηλευτές. Επομένως, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση, τον περαιτέρω έλεγχο και τη βελτίωσή του, καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του στις θεραπευτικές εκβάσεις της νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών στην κλινική πράξη.

Λέξεις-κλειδιά: Νοσηλευτική διεργασία, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, Τεκμηρίωση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(4), 396-408, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.