Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Στάσεις και Απόψεις των Επαγγελματιών Υγείας απέναντι στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση
Γ. Κατσιμίγκας, Ε. Καμπά, Μ. Παντελίδου, Χ. Σπηλιοπούλου, Π. Μπέλλου-Μυλωνά, Ι. Χατζηλάου

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση της ανθρώπινης γονιμότητας. Στην ελληνική επικράτεια, το 17% των ζευγαριών αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης αυξάνεται η πιθανότητα απόκτησης τέκνου από υπογόνιμα ζευγάρια. Σκοπός: Η αξιολόγηση των στάσεων και των απόψεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ταυτόχρονα, η διερεύνηση της συσχέτισης της εξωσωματικής γονιμοποίησης με διάφορους δημογραφικούς παράγοντες, όπως το φύλο, την ηλικία, τη σημαντικότητα της θρησκείας. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης περιελάμβανε 303 άτομα, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, από τρεις οργανισμούς: ένα δημόσιο γενικό νοσοκομείο, ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και ένα φορέα ασφάλισης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με έντυπο ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε για το σκοπό της έρευνας. Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των δεδομένων ήταν: περιγραφική στατιστική (συχνότητα, ποσοστό, μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα). Οι διαφορές μεταξύ ποιοτικών (κατηγορικών) μεταβλητών ελέγχθηκαν με τη δοκιμασία x2 (Chi-Square). Οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τις ποσοτικές μεταβλητές ελέγχθηκαν με τη δοκιμασία Μann-Whitney U. Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των επαγγελματιών υγείας διαφωνούσε με την εφαρμογή εξωσωματικής γονιμοποίησης, τόσο σε ομοφυλόφιλο όσο και σε υπερήλικο ζευγάρι, 81,7%, και 85,3%, αντίστοιχα. Ποσοστό 43,7% διαφωνούσε με την εφαρμογή εξωσωματικής γονιμοποίησης σε άγαμη, οικονομικά ανεξάρτητη γυναίκα. Αναφορικά με τη δυνατότητα της μεταθανάτιας εξωσωματικής γονιμοποίησης και την περίπτωση της παρένθετης μητέρας συμφωνούσε το 37% και το 38,3% του δείγματος, αντίστοιχα. Ποσοστό 46,4% συμφωνούσε με την εξωσωματική γονιμοποίηση, όταν ο άνδρας πάσχει από αζωοσπερμία. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν τη στάση απέναντι στην εξωσωματική γονιμοποίηση, βρέθηκαν η θρησκεία και η κατηγορία του προσωπικού. υμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι στην ελληνική κοινωνία δε θεωρείται ηθικά αποδεκτή η εξωσωματική γονιμοποίηση, όταν αυτή εφαρμόζεται εκτός γάμου. Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα, δε θεωρείται ηθικά αποδεκτή η εξωσωματική γονιμοποίηση σε υπερήλικα και ομοφυλόφιλα ζευγάρια, ενώ ηθικοί δισταγμοί υπάρχουν και για την περίπτωση της παρένθετης μητρότητας.

Λέξεις-κλειδιά: Βιοηθική, Εξωσωματική γονιμοποίηση, Ηλικία και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Παρένθετη μητρότητα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(3), 327-339, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.