Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Επιπολασμός Μείζονος Κατάθλιψης και Διαταραχής Μετατραυματικού Stress σε Ασθενείς ΜΕΘ
Ε. Ασημακοπούλου, Μ. Μαδιανός

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του ποσοστού επιβίωσης βαρέως πασχόντων ασθενών, που έχουν νοσηλευτεί σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Σκοπός: Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τον επιπολασμό μείζονος κατάθλιψης (ΜΚ) και διαταραχής μετατραυματικού stress (ΔΜΣ) σε ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της ελληνικής και της διεθνούς ξένης βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων SCOPUS, MEDLINE και CINAHL, με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων ευρετηρίου: “Μajor depression”, “post-traumatic stress disorder”, “psychiatric effects”, “intensive care unit”, “risk factors”, καθώς και συνδυασμοί τους. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα δημοσιευμένα άρθρα από το 1995−2010, στην αγγλική γλώσσα, που διερευνούσαν τον επιπολασμό της κατάθλιψης και της ΔΜΣ σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας συγκεντρώθηκαν 1.306 περιλήψεις, από τις οποίες μόνο 47 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης και, τελικά, 23 μελέτες συμπεριελήφθησαν στην παρούσα εργασία. Από αυτές, 16 ήταν προοπτικές, 3 διασταυρούμενες, 2 ασθενών-μαρτύρων, 1 αναδρομική και 1 τυχαιοποιημένη δοκιμή ελέγχου. Οι περισσότερες διεξήχθησαν στις ΗΠΑ και στη Μ. Βρετανία. Στους παράγοντες που εξετάστηκαν ανήκουν το φύλο, η ηλικία, η διάγνωση εισαγωγής στη ΜΕΘ, η διάρκεια παραμονής, η διάρκεια μηχανικής υποστήριξης, η εμφάνιση σηπτικού shock, η βαρύτητα της νόσου, το προηγούμενο ιστορικό υγείας και η ποιότητα ζωής. Συμπεράσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επιβεβαίωσε τη συσχέτιση της νοσηλείας σε ΜΕΘ με την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης και μετατραυματικού stress, γεγονός που επιδεινώνει τη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και μετατραυματικού stress σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη αποκατάσταση και σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των συγκεκριμένων ασθενών.

Λέξεις-κλειδιά: μείζων κατάθλιψη, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παράγοντες κινδύνου, Διαταραχή μετατραυματικού stress

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(3), 278-287, 2012 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.