Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αξιολόγηση και Διερεύνηση των Παραγόντων που Επηρεάζουν την Ικανοποίηση των Ασθενών από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης
Ι. Αναγνωστοπούλου, Ό. Σίσκου, Π. Γαλάνης

Εισαγωγή: Η ικανοποίηση των ασθενών συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και αποτελεί δείκτη μέτρησής της. Η καταγραφή των απόψεων των ασθενών (μέσω δομημένων ερωτηματολογίων) είναι η κύρια μέθοδος αξιολόγησης του υγειονομικού συστήματος. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στόχευε στη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης με απώτερο σκοπό την ανάδειξη αδυναμιών-ελλείψεων του Κέντρου Υγείας (ΚΥ). Επίσης, επιχειρείται ο εντοπισμός των καθοριστικών παραγόντων που σχετίζονται με την ικανοποίηση από το ΚΥ ώστε να γίνει εφικτή η βελτίωση και η αναβάθμιση των αντίστοιχων υγειονομικών υπηρεσιών. Υλικό-Μέθοδος: Για τη συλλογή των απαραίτητων πρωτογενών δεδομένων κατασκευάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη συγκέντρωση των δεδομένων ήταν η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με προσωπική συνέντευξη. Η έρευνα διεξήχθη τη χρονική περίοδο από το Μάιο του 2009 έως και τον Ιούλιο του ίδιου έτους και σε αυτή συμμετείχαν 150 άτομα, ηλικίας >18 ετών που είχαν λάβει υπηρεσίες από το ΚΥ Αταλάντης. Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι η ικανοποίηση των ασθενών από το ΚΥ Αταλάντης ήταν υψηλή, καθώς σχεδόν το 90% δήλωσε μέτρια έως πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εντούτοις, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 64,6% για την ικανοποίηση από την αριθμητική επάρκεια των ιατρών, και στο 75% όσον αφορά στην ικανοποίηση από την ξενοδοχειακή υποδομή. Σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την ξενοδοχειακή υποδομή, ο σημαντικότερος φάνηκε να είναι η ηλικία, καθώς άτομα ηλικίας >65 ετών δήλωναν σε μεγαλύτερο ποσοστό (89,1%) ικανοποιημένα. Επίσης, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση για το ιατρικό προσωπικό, οι σημαντικότεροι ήταν το επάγγελμα όσον αφορά στην ικανοποίηση από την αριθμητική επάρκεια και η ηλικία όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών του ιατρικού προσωπικού. Τα άτομα τα οποία απασχολούνται σε χειρωνακτικά επαγγέλματα δήλωναν ικανοποιημένα (αναφορικά με την αριθμητική επάρκεια των ιατρών) σε ποσοστό 88,2% έναντι του 51,3% των ατόμων που εργάζονται σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (x2=12,7, p=0,005). Επίσης, άτομα μεγαλύτερων ηλικιών (65 ετών και άνω) δήλωναν σε μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίηση από την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών ήτοι: 96,4% έναντι του 92,1% και του 75,4% που καταγράφεται στις ηλικιακές ομάδες των 45−64 και 18−44 ετών, αντίστοιχα, διαφορά η οποία ήταν στατιστικά σημαντική (x2=12,1, p=0,002). Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό δε μελετήθηκαν παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ικανοποίηση επειδή ένα μικρό ποσοστό του υπό μελέτη πληθυσμού ήρθε σε επαφή με αυτό και δεν μπορούσε να είναι αντιπροσωπευτικό. Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλού κοινωνικοοικονομικού προφίλ τείνουν να είναι πιο ικανοποιημένα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Λέξεις-κλειδιά: Κέντρα Υγείας, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ικανοποίηση ασθενών-χρηστών

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(2), 216-226, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.