Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Οι Απόψεις των Γονέων για τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα του Εξωτερικού Ογκολογικού Ιατρείου σε Σχέση με την Ογκολογική Κλινική
Π. Περδικάρης, Μ. Σερβιτζόγλου, Ε. Βλαχιώτη, Θ. Μάτζιου, Χ. Ντελή, Β. Μάτζιου

Εισαγωγή: Η θεραπευτική αγωγή παιδιών και εφήβων με καρκίνο πραγματοποιείται σε αιματολογικές-ογκολογικές κλινικές και σε ιατρεία ημερήσιας νοσηλείας. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών στα ιατρεία ημερήσιας νοσηλείας παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς και τους γονείς τους. Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων και του βαθμού ικανοποίησης των γονέων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εξωτερικού ογκολογικού ιατρείου σε σύγκριση με την ογκολογική κλινική. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 44 γονείς παιδιών που λάμβαναν θεραπεία για καρκίνο της παιδικής ηλικίας νοσηλευόμενα στο ογκολογικό τμήμα ή ως εξωτερικοί ασθενείς. Η ερευνητική μελέτη είχε διάρκεια από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2010. Χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο μεταφράστηκε στα Ελληνικά ακολουθώντας μια διαδικασία τριών σταδίων (μετάφραση, αντίστροφη μετάφραση, έλεγχος και προσαρμογή από ομάδα ειδικών). Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 81,5%. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 19.0, εφαρμόζοντας τις στατιστικές δοκιμασίες x2 και Fischer exact test. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ως α=0,05. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των γονέων της μελέτης ήταν μητέρες (n=39, 88,6%). Η μέση ηλικία των παιδιών με καρκίνο ήταν 7,6±47 έτη. Οι γονείς ανέφεραν ότι συνεχίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες και διατηρούν την οικογενειακή ζωή πιο εύκολα όταν το παιδί παρακολουθείται στο εξωτερικό ογκολογικό ιατρείο (x2=24,86, p<0,001 και x2=32,91, p<0,001, αντίστοιχα). Το ιατρείο βραχείας νοσηλείας διευκόλυνε περισσότερο τη συμμετοχή στο σχολείο και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες (x2=8,14, p=0,02). Οι νεαροί ασθενείς ήταν πιο χαρούμενοι, λιγότερο αγχωμένοι και φοβισμένοι όταν επισκέπτονταν το εξωτερικό ογκολογικό ιατρείο (x2=25,86, p<0,001). Η ογκολογική κλινική υπερτερούσε στη δημιουργία φιλικών σχέσεων με τα υπόλοιπα παιδιά και τους γονείς τους, καθώς και με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (x2=27,59, p<0,001 και x2=21,32, p<0,001), στο αίσθημα ασφάλειας (x2=29,08, p<0,001), στην ενημέρωση (x2=20,46, p=0,000) και στην καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες του ασθενούς (x2=15,39, p<0,001). Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με την προτίμηση των γονέων για το χώρο πραγματοποίησης των θεραπειών των παιδιών τους (x2=0,1, p=0,88). Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν για τα εξής δημογραφικά χαρακτηριστικά: Ηλικία μητέρας, φύλο παιδιού, φάση θεραπείας και τόπος διαμονής. Συμπεράσματα: Το ιατρείο ημερήσιας νοσηλείας παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στη θεραπεία παιδιατρικών ασθενών με καρκίνο, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων τους. Η επαρκής στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό, η βελτίωση της οργάνωσης και η ορθότερη λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο.

Λέξεις-κλειδιά: Έφηβος, καρκίνος, Παιδί, Εξωτερικό ογκολογικό ιατρείο, Ιατρείο ημερήσιας νοσηλείας, Μειονεκτήματα, Ογκολογική κλινική, Πλεονεκτήματα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(2), 206-215, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.