Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση Απόψεων Ιατρών και Νοσηλευτών σχετικά με το Επισκεπτήριο στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Χ. Ψαθάς, Γ. Αργυρίου, Ό. Καδδά, Α. Νέστωρ, Χ. Ρούτση, Γ. Βασιλόπουλος, Χ. Μαρβάκη

Εισαγωγή: Η εισαγωγή ενός ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός, που μπορεί να βιώσει ένα άτομο, καθώς προκαλούνται συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας και άγχους λόγω περιορισμένης σωματικής κίνησης, περιορισμού των επισκέψεων, αλλά και στέρησης ύπνου. Οι ασθενείς αποζητούν την παρουσία της οικογένειάς τους γιατί έτσι αισθάνονται πιο ασφαλείς και προστατευμένοι και ένας τρόπος να είναι οι συγγενείς κοντά στον ασθενή κατά τη διάρκεια νοσηλείας του στη ΜΕΘ είναι το επισκεπτήριο. Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων και των πεποιθήσεων των ιατρών και των νοσηλευτών που εργάζονται στις ΜΕΘ σε σχέση με το επισκεπτήριο. Υλικό-Μέθοδος: Τον πληθυσμό της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 179 επαγγελματίες υγείας (ιατροί και νοσηλευτές) που εργάζονταν σε 4 ΜΕΘ νοσοκομείων του λεκανοπεδίου της Αττικής. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης δημιουργήθηκε από τους ερευνητές με βάση τη βιβλιογραφία και, συγκεκριμένα, βασίστηκε σε προηγούμενη μελέτη των Berti et al, των Vandjick et al και των Hunter et al, μετά από σχετική έγκριση και μετάφραση. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 17. Αποτελέσματα: Στο σύνολο του δείγματος, το 65,9% ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 34,3±6,9 έτη. Το 59,2% ήταν νοσηλευτές και το 40,8% ήταν ιατροί. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση, το 44% ήταν έγγαμοι. Το 94,4% του δείγματος ανέφερε ότι το επισκεπτήριο στις ΜΕΘ που εργάζονταν είναι περιορισμένο και ο επιτρεπτός χρόνος παραμονής είναι <1 ώρα. Από την εφαρμογή της πολλαπλής γραμμικής λογαριθμικής παλινδρόμησης προέκυψε ότι οι ιατροί υπερισχύουν στις απόψεις τους έναντι των νοσηλευτών για την ευεργετική επίδραση του επισκεπτηρίου στον ασθενή (OR: 0,415, 95% CI: 0,226−0,760, p=0,004) και ότι η πολιτική του ανοικτού επισκεπτηρίου είναι σημαντική για την ανάρρωση του ασθενούς (OR: 1,615, 95% CI: 1,082−2,410, p=0,009). Συμπεράσματα: Ιατροί και νοσηλευτές συμφώνησαν ότι το επισκεπτήριο έχει ευεργετική επίδραση στον ασθενή, με την προϋπόθεση να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας και για συγκεκριμένη διάρκεια. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επαγγελματίες στις ΜΕΘ πιστεύουν ότι αυξάνεται η πιθανότητα λαθών κατά τη φροντίδα των ασθενών, αλλά και εξαντλείται η οικογένεια του ασθενούς καθώς θεωρεί υποχρέωσή της να βρίσκεται όλη την ημέρα πλησίον του.

Λέξεις-κλειδιά: Ιατρός, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, νοσηλευτής, Ανάγκες συγγενών, Επισκεπτήριο

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(2), 195-205, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.