Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ο Ύπνος των Νοσηλευόμενων Νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας
Β. Μπουτοπούλου, Β. Μάτζιου

Εισαγωγή: Ο ύπνος κατέχει σημαντική θέση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεογνών. Το πολυαισθητηριακό περιβάλλον της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) συχνά δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στην επίτευξη επαρκούς και ποιοτικού ύπνου για τα νεογνά. Σκοπός: Σκοπός της ανασκόπησης ήταν η ανάδειξη της σημασίας του ύπνου για τα νοσηλευόμενα νεογνά και η αποτύπωση των παραγόντων που τον επηρεάζουν. Υλικό-Μέθοδος: Για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Cohrane και Cinahl. Οι λέξεις-κλειδιά που τέθηκαν στο πλαίσιο αναζήτησης σε συνδυασμό ήταν: “Sleep”, “neonates”, “NICU” και “developmental care”. Αποτελέσματα: Συνολικά, βρέθηκαν 27 ξενόγλωσσα άρθρα δημοσιευμένα από το 2002−2012. Σε όλα, οι ερευνητές επιβεβαιώνουν τη σημασία του ύπνου στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεογνών και τη συμμετοχή του στην ομαλή νευροαναπτυξιακή έκβαση των προώρων και βαρέως νοσούντων νεογνών. Η διενέργεια ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη διερεύνηση διαταραχών του ύπνου, ενώ είναι δυνατή η διάκριση των σταδίων του ύπνου διαμέσου της παρατήρησης συμπεριφορικών εκδηλώσεων των νεογνών. Ο ύπνος μετέχει στην ανάπτυξη σημαντικών εγκεφαλικών λειτουργιών, όπως στην ανάπτυξη αισθητηριακών συστημάτων και στο στάδιο της συναπτογένεσης του εγκεφάλου. Εξαιτίας όμως της πληθώρας ερεθισμάτων που δέχονται τα νοσηλευόμενα νεογνά στη ΜΕΝΝ, η οργάνωση του ύπνου διαταράσσεται με επιπτώσεις στην νευροανάπτυξη του νεογνού. Οι ερευνητές έχουν συσχετίσει παράγοντες όπως οι μη ομαδοποιημένες επώδυνες παρεμβάσεις, το έντονο φως και ο θόρυβος με τη διατάραξη του ύπνου, ενώ προτείνουν συγκεκριμένες μεθόδους διασφάλισής του κατά τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΝΝ. Συμπεράσματα: Για την ομαλή νευροανάπτυξη των πρόωρων και βαρέως νοσούντων νεογνών, καθώς επίσης και τη βέλτιστη νευροαναπτυξιακή έκβασή τους είναι απαραίτητη η διασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού ύπνου. Το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να ενημερωθεί και να λαμβάνει υπόψη του την εξέχουσα σημασία του ύπνου στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεογνών, ενώ το περιβάλλον της ΜΕΝΝ και οι πρακτικές των νοσηλευτών πρέπει να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις οδηγίες των ερευνητών.

Λέξεις-κλειδιά: Νεογνά, Ύπνος, Αναπτυξιακή φροντίδα, ΜΕΝΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(2), 160-168, 2012 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.