Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Σφάλματα από το Ιατρικό και το Νοσηλευτικό Προσωπικό στη Χειρουργική Αίθουσα
Α. Λιαχοπούλου, Π. Δεληγιαννίδη, Μ. Γιαννακοπούλου, Κ. Μπίρμπας

Εισαγωγή: Η προσπάθεια προαγωγής της ασφάλειας των ασθενών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για πολλά συστήματα υγείας. Ωστόσο, συχνά δημοσιεύονται αναφορές σχετικές με την πρόκληση σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβαμάτων στο χώρο της υγείας, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο όταν αφορούν στον περιεγχειρητικό χώρο. Σκοπός: α) Η διερεύνηση των πιθανών σφαλμάτων και παραλείψεων των διαδικασιών που διαπράττονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από το στάδιο της εισαγωγής του ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα μέχρι το στάδιο της διασωλήνωσης και β) η σύγκριση του αριθμού και του τύπου των σφαλμάτων και των παραλείψεων των διαδικασιών μεταξύ δύο διαφορετικών νοσοκομείων (γενικό - πανεπιστημιακό). Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μια περιγραφική μελέτη με συγχρονικές συγκρίσεις, που διεξήχθη στις χειρουργικές αίθουσες δύο νοσοκομείων της Αττικής, από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Απρίλιο του 2009, όπου παρατηρήθηκαν 60 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επέμβαση. Η στρατηγική δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε ήταν η δειγματοληψία μη πιθανότητας και συγκεκριμένα ευκολίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο, όπου η ανάπτυξη του περιεχομένου του βασίστηκε στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Αμερικανικής Εταιρείας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), της Αμερικανικής Εταιρίας Αναισθησιολογίας και σε υπουργική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων προδιαγραφών για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 98,6%, ενώ για την περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις και για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών οι απόλυτες και οι σχετικές συχνότητες. Αποτελέσματα: Στο 18,3% των ασθενών δεν επιτεύχθηκε έλεγχος ταυτοποίησης κατά την είσοδο στη χειρουργική αίθουσα, ενώ στο 1,7% έγινε εσφαλμένη ταυτοποίηση. Επίσης, στο 21,7% των ασθενών ο αναισθησιολόγος δεν έλεγξε το μηχάνημα αναισθησίας πριν από τη διασωλήνωση. Στο 3,4% των ασθενών καταγράφηκε πτώση από το χειρουργικό τραπέζι και στο 1,7% προκλήθηκε έγκαυμα λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης της διαθερμίας. Στο 8,5% των περιπτώσεων χορηγήθηκε λάθος φάρμακο και στο 4,5% παρελήφθη η περιεγχειρητική αγωγή. Επιπλέον, στο 30% των ασθενών δεν πραγματοποιήθηκε αρχική εκτίμηση της πιθανότητας δύσκολης διασωλήνωσης, ενώ στο 8,5% των ασθενών παρουσιάστηκε δυσκολία διασωλήνωσης και στο 11,9% αυτών σημειώθηκαν επιπλοκές. Συμπεράσματα: Η αποδοχή του αναπόφευκτου του σφάλματος και η κατανόηση των παραγόντων που προκαλούν αυτά θα οδηγήσει σε συνειδητές προσπάθειες για τη μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας των σφαλμάτων και αύξηση στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός ενός ασφαλέστερου συστήματος φροντίδας υγείας και η εφαρμογή συστημάτων αναφοράς σφαλμάτων θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για την εδραίωση της ασφαλούς χειρουργικής πρακτικής.

Λέξεις-κλειδιά: Ασφάλεια ασθενούς, Ιατρικό σφάλμα, Παράγοντες σφαλμάτων, Χειρουργικά σφάλματα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(1), 93-103, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.