Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Προβλήματα και Εμπόδια στη Διαχείριση του Πόνου στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
Γ. Φιλιππάτος

Εισαγωγή: O πόνος αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία προσέλευσης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για το 78% των ασθενών. Η ανακούφισή του όμως προβάλλεται ανέφικτη μέσα από μια σειρά εμποδίων που σχετίζονται με το σύστημα υγείας, τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς συνθέτοντας την επικρατούσα κατάσταση της υποθεραπείας του πόνου στα ΤΕΠ. Σκοπός: Ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην υποθεραπεία του πόνου στα ΤΕΠ και η εστίαση στο βαθμό όπου οι πρακτικές και οι αντιλήψεις του νοσηλευτικού προσωπικού επηρεάζουν την αποτελεσματική διαχείριση του πόνου. Υλικό-Μέθοδος: Διεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων άρθρων από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Medscape και Scopus για την περίοδο 2000–2010, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά και το συνδυασμό αυτών: “Ρain management”, “pain management barriers”, “emergency department”, “nursing”, “oligoanalgesia”. Αποτελέσματα: Ο μεγάλος όγκος ασθενών, η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) και η απουσία πολιτικής για τη διαχείριση του πόνου στα ΤΕΠ αναδεικνύονται από τους νοσηλευτές ως τα σημαντικότερα οργανωτικά προβλήματα στην αντιμετώπισή του. Το νοσηλευτικό προσωπικό συμβάλλει στην αναποτελεσματική διαχείριση του πόνου με την έλλειψη τεκμηριωμένης εκτίμησης, την υποεκτίμηση της έντασης του πόνου του ασθενούς και τις λανθασμένες πεποιθήσεις για την αναλγησία που πηγάζουν από την ανεπαρκή εκπαίδευση. Η άρνηση αναλγησίας και η αναζήτηση οπίου από τους ασθενείς στα ΤΕΠ προβάλλονται ως συναίτια του φαινομένου της ολιγοαναλγησίας. Συμπεράσματα: Ο τρόπος εκτίμησης και διαχείρισης του πόνου στα ΤΕΠ δε βασίζεται σε έγκυρα εργαλεία εκτίμησης και πρωτόκολλα θεραπείας. Η αντιμετώπιση του πόνου βρίσκεται χαμηλά στη διαχειριστική κλίμακα του νοσηλευτικού προσωπικού και αξιολογείται μόνο ως ένδειξη που υποθάλπει μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή ελλοχεύουσα παθολογία. Το δικαίωμα του ασθενούς να λαμβάνει τη μέγιστη κατά περίπτωση ανακούφιση δεν εξασφαλίζεται από το νοσηλευτικό προσωπικό στο βαθμό που άπτεται των αρμοδιοτήτων του.

Λέξεις-κλειδιά: Διαχείριση πόνου, Eπείγουσα νοσηλευτική, Eμπόδια διαχείρισης πόνου, Oλιγοαναλγησία, ΤΕΠ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(1), 18-25, 2012 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.