Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα και Προοπτικές
Δ.Α. Βραχάτης, Ά. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή: Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) θέτουν ως προτεραιότητά της την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Σήμερα, η ΠΦΥ έρχεται στο προσκήνιο ως μέθοδος βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας αλλά και μείωσης του κόστους. Σκοπός: Ανάλυση αφενός της υφιστάμενης δομής και καταγραφή των προβλημάτων της ΠΦΥ στην Ελλάδα και αφετέρου της επίδρασης στην ΠΦΥ των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων: (α) για την αποκεντρωμένη διοίκηση της χώρας (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και (β) για το σύστημα υγείας, καθώς και καταγραφή των προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωσή της. Υλικό-Μέθοδος: Βιβλιογραφική αναζήτηση και δευτερογενής ανάλυση. Αποτελέσματα: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ΠΦΥ εφαρμόζεται μερικώς και με αναποτελεσματικό τρόπο. Υπηρεσίες ΠΦΥ παρέχονται από τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων), των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και από ιδιώτες ιατρούς. Η ΠΦΥ παρουσιάζει πολυδιάσπαση και ανεπαρκή συντονισμό. Το σκέλος της προαγωγής υγείας έχει ατονήσει. Η λειτουργία της ως πρώτη επαφή των ασθενών με ιατρική φροντίδα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και χαρακτηρίζεται από ετερογένεια μεταξύ των αστικών/μη αστικών κέντρων. Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την υγεία ενοποιούν τους κλάδους υγείας των ΟΚΑ υπό έναν ενιαίο οργανισμό, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη συντονισμού του δικτύου όλων των υφιστάμενων δομών ΠΦΥ της χώρας. Παράλληλα, το πρόγραμμα «Καλλικράτης» εκχωρεί αρμοδιότητες εφαρμογής ΠΦΥ στους ΟΤΑ. Συμπεράσματα: Κυρίαρχο ρόλο για την επίλυση των προβλημάτων και την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης ΠΦΥ θα πρέπει να είναι η συνεπής εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Η δημιουργία αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης και ανατροφοδότησης κρίνεται ιδιαίτερης βαρύτητας.

Λέξεις-κλειδιά: ελλάδα, Διακήρυξη της Άλμα-Άτα, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), Πρόγραμμα «Καλλικράτης», Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(1), 10-17, 2012 - Γενικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.