Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η Στάθμιση του Εργαλείου Εκτίμησης των Επιπτώσεων του Κυκλικού Ωραρίου “Standard of Shiftwork Index” σε Ελληνικό Πληθυσμό
Ά. Κορομπέλη, Χ. Λεμονίδου, Ε. Βελονάκης, Π. Σουρτζή

Σκοπός: Η εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής των κλιμάκων του ερωτηματολογίου Standard of Shiftwork Index (SSI) σε Έλληνες νοσηλευτές. Υλικό και Μέθοδος: Μετά από άδεια των συγγραφέων πραγματοποιήθηκε μετάφραση των κλιμάκων του ερωτηματολογίου από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Διεξήχθη συγχρονική μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης, με εξαρτημένες μεταβλητές τις κλίμακες του ερωτηματολογίου και ανεξάρτητες μεταβλητές τους δημογραφικούς παράγοντες και τους παράγοντες που αφορούν στην εργασία. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από (α) νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που ακολουθούσε κυκλικό εναλλασσόμενο ωράριο με ή χωρίς νυκτερινά ωράρια εργασίας και (β) προσωπικό που εργαζόταν μόνιμα στο πρωινό ωράριο. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 365 άτομα. Η μελέτη εκπονήθηκε σε 3 γενικά νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής από το Νοέμβριο του 2006 μέχρι το Νοέμβριο του 2007. Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του SSI κυμάνθηκε από α=0,72 έως α=0,94. Σημαντικού βαθμού συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των περισσοτέρων κλιμάκων, γεγονός που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Βρέθηκε ότι οι εργαζόμενοι με κυκλικό ωράριο έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία στην κλίμακα για τη χρόνια κόπωση και τη νωθρότητα και μικρότερη βαθμολογία στην ικανοποίηση από το χρόνο που αφήνει το σύστημα εναλλασσόμενου ωραρίου εργασίας. Συμπεράσματα: Το SSI μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μέτρησης στη διερεύνηση των επιπτώσεων του κυκλικού ωραρίου και στην Ελλάδα. Ενισχύει την κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των χαρακτηριστικών των κυκλικών ωραρίων εργασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες και να παράσχει πληροφορίες όσον αφορά στη γενική υγεία και την ευεξία των εργαζομένων.

Λέξεις-κλειδιά: αξιοπιστία, εγκυρότητα, νοσηλευτικό προσωπικό, Κυκλικό ωράριο, Standard Shiftwork Index

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50(4), 430-440, 2011 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.