Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Σχεδιασμός και αξιολόγηση ολιγονουκλεοτιδίων ανιχνευτών συζεύξιμων με νανοσωματίδια χρυσού, για την ανίχνευση μυκοβακτηρίων
Ι. Οικονομόπουλος, Ε. Λιανδρής, Μ. Γαζούλη

Σκοπός: Τα νανοσωματίδια είναι κρυσταλλικοί ημιαγωγοί των οποίων η φωτο-φωταύγεια εμφανίζει μήκος κύματος ανάλογο του μεγέθους του κρυστάλλου. Το εύρος εκπομπής τους είναι ιδιαίτερα στενό, επιτρέποντας ταυτόχρονη πολλαπλή σήμανση με ελάχιστη επικάλυψη. Η ικανότητα εντοπισμού μικροποσοτήτων των νανοσωματιδίων μπορεί να μειώσει σημαντικά το ελάχιστο όριο ανίχνευσης των διαγνωστικών μεθόδων στις οποίες ενσωματώνονται και να επιτρέψει την άμεση ανίχνευση μικροβιακών νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, ακόμη και για εφαρμογές επιτόπου διάγνωσης. Σε αυτή τη μελέτη σχεδιάστηκε μια ομάδα ολιγονουκλεοτιδικών ανιχνευτών, οι οποίοι συνδέονται με νανοσωματίδια χρυσού και ανιχνεύουν συγκεκριμένους γενωμικούς στόχους μυκοβακτηρίων χωρίς μοριακή ενίσχυση. Υλικό-Μέθοδοι: Τα ολιγονουκλεοτίδια που προορίζονται για σύνδεση με νανοσωματίδια χρυσού σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να επικολλώνται σε ειδικές για τα μυκοβακτήρια περιοχές-στόχους, οι οποίες αναδείχθηκαν με τη χρήση του λογισμικού Primer Premier από τα ακόλουθα μυκοβακτηριακά γονίδια: 16s-rRNA, 16s-23s ITS και gyraseB. Η επιβεβαίωση ότι κανένα από τα επιλεγμένα ολιγονουκλεοτίδια δεν ήταν συμπληρωματικό με οποιαδήποτε από τις καταχωρημένες αλληλουχίες εκτός των περιοχών-στόχων, έγινε με τη χρήση της δικτυακής μηχανής αναζήτησης BLAST-N v. 2.2.6 (National Center for B iotechnology Information, www.ncbi.nlm.nih.gov). Η ειδικότητα αυτών των ανιχνευτών διερευνήθηκε περαιτέρω μέσω υβριδισμού με έναν αριθμό δειγμάτων DNA, που είχαν απομονωθεί από διάφορα είδη μυκοβακτηρίων και άλλων βακτηρίων, που βρίσκονται συχνά σε κλινικά δείγματα. Αποτελέσματα: Τα σύμπλοκα νανοσωματιδίου-ολιγονουκλεοτιδίου ανιχνεύουν ειδικά μόνο τα παθογόνα του γένους Mycobacterium για τα οποία σχεδιάστηκαν. Η αντίδραση αναδεικνύεται με αλλαγή χρώματος και μπορεί να επαληθευτεί με φασματοφωτομέτρηση. Συμπεράσματα: Η διαγνωστική μέθοδος που παρουσιάζεται εδώ, αποτελεί αξιόπιστη και απλή εναλλακτική λύση για την άμεση ανίχνευση μυκοβακτηριακών παθογόνων χωρίς την ανάγκη μοριακής ενίσχυσης της περιοχής-στόχου ή μηχανημάτων υψηλού κόστους. Η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικά ολιγονουκλεοτίδια, στην ανίχνευση μεγάλης ποικιλίας μικροβιακών παθογόνων.

Λέξεις-κλειδιά: διάγνωση, Μυκοβακτήρια, Νανοσωματίδια

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 53(6), 352-359, 2008 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.