Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ανάπτυξη ελληνικού ερωτηματολογίου ικανοποίησης νοσηλευθέντων ασθενών και έλεγχος των βασικών του ψυχομετρικών ιδιοτήτων
Β.Ο. Αλετράς, Φ.Ν. Μπασιούρη, Ν. Κοντοδημόπουλος, Δ.Μ. Ιωαννίδου, Δ.Α. Νιάκας

ΣΚΟΠΟΣ Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η δημιουργία ενός αξιόπιστου και έγκυρου οργάνου μέτρησης της ικανοποίησης εσωτερικών ασθενών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ερωτηματολόγιο προέκυψε από βιβλιογραφική ανασκόπηση, επιτόπια παρατήρηση, γνωστικές συνεντεύξεις και προέλεγχο. Περιέχει 33 στοιχεία εκφρασμένα σε κλίμακα Likert. Στην παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών χρησιμοποιήθηκε δείγμα 150 ατόμων που νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας, επαναληπτικών μετρήσεων και μεταξύ διαφορετικών βαθμολογητών ελέγχθηκαν με τους συντελεστές Cronbach, Pearson ή Spearman και ενδοταξικούς συντελεστές (intraclass correlation coefficients), αντίστοιχα. Διερευνήθηκαν επίσης οι στατιστικές συσχετίσεις στοιχείων-κλιμάκων, ώστε να εξακριβωθούν η συγκλίνουσα και η διακρίνουσα εγκυρότητα. Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής περιλάμβανε αρχικά τον υπολογισμό συντελεστών συσχέτισης Kendall’s tau και Gamma του χρόνου αναμονής των ασθενών για τη μετάβασή τους στο θάλαμο και των πεποιθήσεών τους για το διάστημα αυτό. Εκτιμήθηκαν στη συνέχεια οι συντελεστές Spearman, ώστε να διερευνηθεί η συσχέτιση της συνολικής ικανοποίησης, της ηλικίας και της κατάστασης της υγείας των ασθενών με τις αθροιστικές κλίμακες. Τέλος, υπολογίστηκε το ποσοστό των απαντήσεων που αφορούσαν στον ανώτατο και τον κατώτατο δυνατό βαθμό ικανοποίησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν 64,65%. Η ανάλυση κυρίων συνιστωσών ανέδειξε τέσσερις αθροιστικές κλίμακες: «ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα», «οργάνωση και προγραμματισμός νοσηλείας», «νοσοκομειακό περιβάλλον» και «λοιποί παράγοντες ποιότητας». Οι συντελεστές Cronbach έλαβαν τιμές μεταξύ 0,851–0,957. Στον έλεγχο αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων, εξάλλου, οι συντελεστές συσχέτισης κυμάνθηκαν μεταξύ 0,814–0,970. Επιπλέον, οι συντελεστές μέτρησης της αξιοπιστίας μεταξύ διαφορετικών βαθμολογητών έλαβαν τιμές από 0,811–0,978. Η συσχέτιση κάθε στοιχείου με την κλίμακα στην οποία ανήκει ήταν >0,40, ενώ βρέθηκε να είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη συσχέτιση αυτού με άσχετες κλίμακες μόνο σε μία περίπτωση, χωρίς όμως η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Όπως αναμενόταν, ασθενείς που περίμεναν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη μετάβασή τους στο θάλαμο συμφωνούσαν ότι ο χρόνος αναμονής ήταν μεγαλύτερος απ’ ό,τι έπρεπε, και αντίστροφα. Παρατηρήθηκε επίσης θετική συσχέτιση των βαθμών ικανοποίησης από τις επιμέρους διαστάσεις της νοσηλείας με τη συνολική ικανοποίηση και την κατάσταση της υγείας των ασθενών, αλλά καμιά συσχέτιση με την ηλικία τους. Τέλος, παρατηρήθηκαν οι ανώτατες θεωρητικές τιμές των κλιμάκων σε ποσοστό παρατηρήσεων που κυμαίνεται μεταξύ 6,66–43,33%. Στο νοσοκομείο Βέροιας, οι κλίμακες είχαν μέσες τιμές ικανοποίησης (διαμέσους εντός παρενθέσεων) 4,36 (4,42), 4,59 (4,83), 4,26 (4,22) και 4,49 (4,50). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ερωτηματολόγιο έχει πολύ ικανοποιητική αξιοπιστία και εγκυρότητα, ενώ απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη εγκυροποίησή του. Η μέση ικανοποίηση, εξάλλου, από τις υπηρεσίες του ΓΝ Βέροιας είναι υψηλή.

Λέξεις-κλειδιά: αξιοπιστία, εγκυρότητα, Ερωτηματολόγιο, Ικανοποίηση ασθενούς, νοσοκομείο

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 26(1), 79-89, 2009 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.