Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Οικονομική προσέγγιση της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα
Ι. Υφαντόπουλος, Β. Παπαγιαννοπούλου, Κ. Καλίγερος, Σ. Μανωλακόπουλος, Α. Χαρός, Ι. Κοσκίνας

Ο ιός της ηπατίτιδας C αποτελεί, παγκοσμίως, σημαντική αιτία ανάπτυξης χρονίας ηπατικής βλάβης. Δεδομένου ότι 170 εκατομμύρια άτομα ανά τον κόσμο πάσχουν από χρονία ηπατίτιδα C, η ανάπτυξη περισσότερων αποτελεσματικών προγραμμάτων από πλευράς κόστους αλλά και αποτελεσματικότητας κρίνεται απαραίτητη. ΣΚΟΠΟΣ Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε ανάλυση του άμεσου κόστους της χρονίας ηπατίτιδας C στην Ελλάδα, σε δείγμα μακροχρόνιων ασθενών τριών δημόσιων νοσοκομείων της Αθήνας. Αναλύονται οι επιμέρους παράγοντες (cost-component analysis) που επηρεάζουν το συνολικό κόστος της ασθένειας και διαμορφώνονται προτάσεις για την άσκηση υγειονομικής πολιτικής. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ένα δείγμα 118 ασθενών με χρονία ηπατίτιδα C επιλέχθηκε από 3 δημόσια νοσοκομεία -κατά την περίοδο 1997-2004- και κατηγοριοποιήθηκε σε ασθενείς που δεν έλαβαν (46%) ή έλαβαν θεραπεία (54%). Για τον υπολογισμό του άμεσου κόστους χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που αφορούσαν στις ειδικές, αιματολογικές, βιοχημικές, ορμονικές και λοιπές εξετάσεις, που πραγματοποίησαν οι ασθενείς ανά επίσκεψη σε ετήσια βάση. Για την ορθολογικότερη κοστολόγηση των εξετάσεων κρίθηκε σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ προκειμένου να διερευνηθεί η συμβολή των ειδικών εξετάσεων στο υπό εξέταση κόστος πραγματοποιήθηκε διαφοροποίηση των ασθενών ανάλογα με τη διεξαγωγή ή όχι των ειδικών εξετάσεων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το μέσο ετήσιο κόστος, για τους ασθενείς που πραγματοποίησαν ειδικές εξετάσεις, διαμορφώθηκε στο δημόσιο τομέα σε € 403 (SD±€ 256) ανά ασθενή χωρίς θεραπεία και σε € 758,1 (SD±€ 287) ανά ασθενή σε θεραπεία (Ρ=0,749). Το κόστος διεξαγωγής των ειδικών εξετάσεων αποτέλεσε ποσοστό 64,8% του υπό εξέταση κόστους στην περίπτωση των ασθενών χωρίς θεραπεία και 68,8% σε εκείνους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Όσον αφορά στους ασθενείς που δεν πραγματοποίησαν ειδικές εξετάσεις, το εν λόγω κόστος παρουσιάστηκε χαμηλότερο και διαμορφώθηκε σε € 96,9 (SD±€ 93) ανά ασθενή χωρίς θεραπεία και σε € 127,8 (SD±€ 66,9) ανά ασθενή σε θεραπεία (Ρ=0,277). Ανάλογα, στον ιδιωτικό τομέα, για τους ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε ειδικές εξετάσεις, το μέσο ετήσιο κόστος διαμορφώθηκε σε € 238,7 (SD±€ 214,1) ανά ασθενή χωρίς θεραπεία και σε € 297,8 (SD±€ 134,2) ανά ασθενή σε θεραπεία (Ρ=0,081). Η διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων προκάλεσε αύξηση του μέσου ετήσιου κόστους ανά ασθενή κατά € 419 και € 987,7, αντίστοιχα, φθάνοντας τα € 657,7 (SD±€ 330,8) και € 1285,5 (SD±€ 566,4) (Ρ=0,004). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο άμεσο ετήσιο κόστος μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι οποίες ερμηνεύονται από τη διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, καθώς επίσης αποκλίσεις κόστους εξαιτίας της διεξαγωγής ή μη των ειδικών εξετάσεων, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστική σημασία στη θεραπεία της νόσου.

Λέξεις-κλειδιά: Χρονία ηπατίτιδα C, Άμεσο κόστος, Δημόσιος τομέας, Ειδικές εξετάσεις, Ιδιωτικός τομέας

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 25(2), 191-200, 2008 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.