Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αυτοαξιολόγηση της εκπαίδευσης φοιτητών σε κλινικές δεξιότητες Προληπτικής Ιατρικής
Γ. Λαβράνος, Α. Νικολάου, Χ. Κολιάκη, Α. Αγγελίδη, Ε. Μαρτίνου, Γ. Μπακόλας, Α. Τερζίδης, Ε. Πετρίδου

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση από τους ίδιους τους φοιτητές της θεωρούμενης επάρκειας της άσκησης στην προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση αναφορικά με την ενσωμάτωση στοιχειωδών κλινικών δεξιοτήτων προληπτικού χαρακτήρα και το πιστοποιητικό θανάτου, με τελικό στόχο την ανάδειξη αδυναμιών και ελλειμμάτων στην πρακτική άσκηση και τη διερεύνηση της αιτιολογίας τους. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Δομημένα ερωτηματολόγια ανώνυμης καταγραφής ως προς τη θεωρούμενη ποιότητα στην εκπαίδευση κλινικών δεξιοτήτων συμπληρώθηκαν σε προσωπική συνέντευξη με τυχαία επιλεγμένους φοιτητές Ε΄ έτους δύο Ιατρικών Σχολών (Α και Β) της χώρας. Στην έρευνα συμμετείχαν 188 φοιτητές, που αντιστοιχούν στο 1/3 των εγγεγραμμένων στα μητρώα φοιτητών, οι οποίοι συμπλήρωσαν προκωδικοποιημένα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης ως προς την επάρκεια σε τέσσερις κλινικές δεξιότητες σε θέματα Προληπτικής Ιατρικής: (α) παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), (β) διενέργεια εμβολιασμών, (γ) διενέργεια και αξιολόγηση δερμοαντίδρασης Mantoux, (δ) χειρισμός Heimlich, καθώς και (ε) στην πιστοποίηση θανάτου. Η ανάλυση έγινε με διαξονικές ταξινομήσεις και τη στατιστική δοκιμασία x2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ποσοστά των φοιτητών που θεωρούν ότι έχουν ικανοποιητική εκπαίδευση στους 5 τομείς που εξετάστηκαν είναι γενικά χαμηλά και κυμαίνονται στη Σχολή Α μεταξύ 36,5-68,6% (χαμηλότερη τιμή: πιστοποίηση θανάτου, υψηλότερη: ΚΑΡΠΑ) και στη Σχολή Β μεταξύ 31,3-53,1% (χαμηλότερη τιμή: ΚΑΡΠΑ, υψηλότερη: Mantoux/Heimlich). Όσον αφορά στη συγκριτική αξιολόγηση, η μόνη στατιστικά σημαντική και αξιολογήσιμη διαφορά αφορά στην ΚΑΡΠΑ, όπου αναφέρεται περισσότερο ικανοποιητική εκπαίδευση στη Σχολή Α (Ρ<0,001). Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύνολο των δεξιοτήτων που εξετάστηκαν, λιγότερο από το 50% των φοιτητών αναφέρει επαρκή εκπαίδευση στο πλαίσιο των συμβατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε μια σειρά δεξιοτήτων, η προπτυχιακή εκπαίδευση θεωρείται από τους φοιτητές ότι παρουσιάζει αξιοσημείωτο έλλειμμα. Οι παρατηρηθείσες αδυναμίες φαίνεται ότι αντανακλούν διαφοροποιήσεις του προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, το ιδιαίτερο βάρος που προσδίδει το πρόγραμμα της Σχολής Α στην εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ αντανακλάται σε σημαντική διαφορά της αντίστοιχης θεωρούμενης γνώσης. Επαινετέα είναι η πρωτοβουλία των φοιτητών για αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων συμπλήρωσης των σημειούμενων ελλειμμάτων άσκησης.

Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση, Αυτοαξιολόγηση, Δεξιότητες, Προληπτική Ιατρική

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 25(2), 184-190, 2008 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.