Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η εμπειρία μας στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας και τη συνεργασία των ασθενών με στυτική δυσλειτουργία μετά από ριζική προστατεκτομή
Ι. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Π. ΘΑΝΟΣ, Δ. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σκοπός: Να καθορίσουμε την επιθυμία αντιμετώπισης της στυτικής δυσλειτουργίας και την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων θεραπειών σε ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε μη νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή, καθώς και τη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία. Υλικό και μέθοδος: 69 από τους 86 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε μη νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή την τελευταία διετία και είχαν ικανοποιητική στύση προεγχειρητικά, εισήλθαν στο πρωτόκολλο αντιμετώπισης της στυτικής δυσλειτουργίας. Η αρχική αντιμετώπιση περιελάμβανε την p.os χορήγηση 100 mg σιλδεναφίλης, που έγινε σε 52 ασθενείς. Η θετική απάντηση στην ερώτηση συνολικής αποτελεσματικότητας και η επίτευξη σκορ >3 στις ερωτήσεις 3 & 4 του IIEF-5, θεωρήθηκαν ως κριτήρια ανταπόκρισης. Στους ασθενείς, που δεν ανταποκρίθηκαν, ή η σιλδεναφίλη αντενδεικνυόταν, προτάθηκε η χρήση ενδοσηραγγωδών ενέσεων (ICI) αρχικά με αλπροσταδίλη και εν συνεχεία με triamix σε όσους δεν ανταποκρίθηκαν. Σε αυτούς ή όσους δεν ανταποκρίθηκαν στο test με ενδοσηραγγώδεις ενέσεις(ICI) ή δεν επιθυμούσαν τη χρήση τους, προτάθηκε η εμφύτευση πεϊκής πρόθεσης. Ο μέσος όρος παρακολούθησης ήταν 12±4,2 μήνες. Αποτελέσματα: Το 7,3% των ασθενών ανταποκρίθηκαν αρχικά στη σιλδεναφίλη και το 5,7% του συνόλου ετέθησαν σε αγωγή με p.os θεραπεία. Το 55% (23 αλπροσταδίλη+15 triamix = 38/69) των ασθενών μπήκε σε αγωγή με ICI. Συνολικά το 70% των ασθενών που αρχικά μπήκαν στο πρωτόκολλο συνέχισαν τη θεραπεία στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης το 45,2% διέκοψε ή άλλαξε την αγωγή. Σε δύο ασθενείς τοποθετήθηκε πεϊκή πρόθεση τριών τμημάτων AMS 700 CX. Τελικά το 50% αυτών που εισήχθησαν στη μελέτη βρισκόταν υπό κάποια αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας τους στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης. Συμπεράσματα: Η αυτόματη στύση είναι πρακτικά ανύπαρκτη και η αγωγή με αναστολείς της 5-φωσφοδιεστεράσης έχει συνήθως φτωχά αποτελέσματα στην ομάδα των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μη νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή και ίσως έχει νόημα να δοκιμάζεται όψιμα. Η θεραπεία με ενδοσηραγγώδεις ενέσεις έχει πολύ καλή αρχική αποτελεσματικότητα και μπορεί να είναι η θεραπεία εκλογής σε βραχυπρόθεσμη τουλάχιστον βάση με σκοπό τη διατήρηση καλής αιμάτωσης του πέους και την αποφυγή δημιουργίας φλεβικής διαφυγής, αλλά είναι συχνά ανεπιθύμητη μακροχρόνια και η απόσυρση ανέρχεται στο 39,4%(15/38). Η πεϊκή πρόθεση αποτελεί μια εξαιρετική μακροπρόθεσμη λύση χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές και προβλήματα και κυρίως χωρίς τα μειονεκτήματα των άλλων θεραπευτικών επιλογών και μπορεί να προσφέρεται στους ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία μετά από μη νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή, ακόμα και από την πρώτη επίσκεψη, ιδιαίτερα στους νεότερους εξ αυτών.

Λέξεις-κλειδιά: Στυτική δυσλειτουργία, Καρκίνος προστάτη, Μη νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή, Πεϊκή πρόθεση, Αναστολείς 5-φωσφοδιεστεράσης, Ενδοσηραγγώδεις ενέσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, 19(2), 162-168, 2007 - Κλινική μελέτη


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.