Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης των επισκεπτών των εξωτερικών ιατρείων οφθαλμολογικής κλινικής ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου
Β. Αλετράς, Φ. Ζαχαράκη, Δ. Νιάκας

ΣΚΟΠΟΣ Η ερευνητική αυτή προσπάθεια αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός αξιόπιστου και έγκυρου εργαλείου μέτρησης της ικανοποίησης επισκεπτών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου. Απέβλεπε, επίσης, στη χρησιμοποίηση αυτού για την αποτύπωση της γνώμης των χρηστών των υπηρεσιών συγκεκριμένης κλινικής ελληνικού νοσοκομείου. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, επιτόπια παρατήρηση και γνωστικές συνεντεύξεις, σε συνδυασμό με εκτεταμένες διαδικασίες προελέγχου, οδήγησαν στη δημιουργία ερωτηματολογίου αποτύπωσης των απόψεων των χρηστών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα εξωτερικά ιατρεία ενός δημόσιου νοσοκομείου. Αυτό περιελάμβανε κλειστού τύπου ερωτήσεις εκφρασμένες σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert, ενώ η έρευνα διεξήχθη τηλεφωνικώς σε δείγμα 100 ενήλικων ασθενών που επισκέφθηκαν τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005. Στις βαθμολογίες των μεμονωμένων στοιχείων που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων, προκειμένου να δημιουργηθούν αθροιστικές κλίμακες. Κατόπιν, ελέγχθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα αυτών με τη χρήση διαφόρων στατιστικών μέτρων και τεχνικών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν 70,4%. Ανάλυση παραγόντων ανέδειξε τις ακόλουθες αρχικές ομαδοποιήσεις ερωτήσεων: ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, χρόνο ραντεβού και περιβάλλον νοσοκομείου. Οι τρεις πρώτες κλίμακες είχαν πολύ ικανοποιητικό συντελεστή Cronbach, ενώ η τελευταία εξαιρέθηκε λόγω χαμηλής εσωτερικής συνοχής. Εξίσου ικανοποιητικοί, για τις εναπομείνασες τρεις κλίμακες, ήταν και οι συντελεστές αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου και διαφορετικών ερευνητών, που υπολογίστηκαν για μικρό δείγμα 25 ατόμων. Η εγκυρότητα περιεχομένου εξασφαλίστηκε, εξάλλου, στο στάδιο του προελέγχου μέσω της έκφρασης της γνώμης των ασθενών για τη σημασία διαφόρων ερωτήσεων. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος πολλαπλών χαρακτηριστικών και τεκμηριώθηκε η εγκυρότητα σύγκλισης και διάκρισης. Τέλος, η μέση τιμή συνολικής ικανοποίησης ήταν 4,54 (με μέγιστη δυνατή τιμή το 5), ενώ οι μέσες τιμές των αθροιστικών κλιμάκων ήταν 4,85 για το ιατρικό προσωπικό, 4,70 για το νοσηλευτικό προσωπικό και 3,83 για το χρόνο του ραντεβού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όσον αφορά στη διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου που θα αποτυπώνει τις απόψεις των ασθενών, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι πολύ ικανοποιητικά και θα πρέπει να επανεξεταστούν μελλοντικά, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα δείγματα και ασθενείς άλλων τακτικών εξωτερικών ιατρείων, προκειμένου να γενικευτεί η χρήση του ερωτηματολογίου. Οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις των υπηρεσιών της οφθαλμολογικής κλινικής είναι υψηλές, με εξαίρεση το κλείσιμο ραντεβού, όπου διαφαίνονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Λέξεις-κλειδιά: αξιοπιστία, εγκυρότητα, Ερωτηματολόγιο, Ικανοποίηση ασθενούς, νοσοκομείο

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(1), 89-96, 2007 - Οικονομικά της Υγείας


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.