Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Κλινικά χαρακτηριστικά και επιβίωση παιδιών με Τ-κυτταρικής αρχής οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Φ. Αθανασιάδου, Μ. Κούρτη, Θ. Παπαγεωργίου, Μ. Χατζηστυλιανού, Β. Καλούτση

Η Τ-κυτταρικής αρχής οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (Τ-ΟΛΛ) αποτελεί το 10-15% των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων της παιδικής ΟΛΛ και συνδέεται με δυσμενέστερη πρόγνωση σε σχέση με τους υπολοίπους υποτύπους της ΟΛΛ. Σκοπός της εργασίας είναι η αναδρομική μελέτη των κλινικών χαρακτηριστικών και της έκβασης παιδιών με Τ-ΟΛΛ στο πλαίσιο εφαρμογής εντατικού πολυχημειοθεραπευτικού πρωτοκόλλου. Ασθενείς και μέθοδοι: Μελετήσαμε αναδρομικά τους φακέλους παιδιών με ΟΛΛ που νοσηλεύτηκαν στη ΒΔ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 1993–Δεκέμβριος 2003. Από το σύνολο των 111 παιδιών, 18 εμφάνιζαν Τ-ΟΛΛ, 12 (66,7%) αγόρια και 6(33,3%) κορίτσια, διάμεσης ηλικίας 5,7 ετών (εύρος 8 μηνών έως και 12 ετών). Αποτελέσματα: Ο διάμεσος χρόνος παρατήρησης για το σύνολο των ασθενών με Τ-ΟΛΛ ήταν 25 μήνες (εύρος 1-72 μήνες) και το ποσοστό επιβίωσης χωρίς νόσο σε πρώτη ύφεση (Εvent-free Survival) και συνολικής επιβίωσης (Overall Survival) ήταν 61,11% (διάστημα αξιοπιστίας, CI: 23-59%) και 66,67% (CI, 29-63%), αντίστοιχα. Από το σύνολο των 18 ασθενών με Τ-ΟΛΛ, 2 απεβίωσαν κατά την φάση εφόδου και 4 μετά την εμφάνιση υποτροπής. Πέντε συνολικά ασθενείς εμφάνισαν υποτροπή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 4 στο μυελό και 1 στο Kεντρικό Νευρικό Σύστημα. Επιπλέον, οι ασθενείς με Τ-ΟΛΛ εμφάνιζαν με στατιστικώς σημαντική διαφορά (p<0,05), δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες όπως η ηπατομεγαλία, η σπληνομεγαλία, υψηλότερη τιμή LDH (>=1000ΙU/L), υψηλότερη τιμή λευκών αιμοσφαιρίων (>=50x10^9/L) και κατανομή στην ομάδα υψηλού κινδύνου κατά NCI (Νational Cancer Institute, US) σε σχέση με τα παιδιά με Β-ΟΛΛ. Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματά μας είναι συγκρίσιμα με τα διεθνή δεδομένα, γεγονός που αποδίδεται στην πιστή εφαρμογή κατάλληλων καθιερωμένων διεθνών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Λέξεις-κλειδιά: επιβίωση, Παιδική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, Τ-ΟΛΛ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 18(1), 55-60, 2006 - Κλινική μελέτη


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.