Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η επίδραση πρόσφατων καταθλιπτικών επεισοδίων στον κίνδυνο εκδήλωσης οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Μελέτη CARDIO2000
Δ. Παναγιωτάκος, Χ. Πίτσαβος, Ε. Τσετσέκου, Χ. Χρυσοχόου, Α. Μωραΐτη, Π. Τούτουζας, Χ. Στεφανάδης

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της επίδρασης πρόσφατων καταθλιπτικών επεισοδίων στην πιθανότητα εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία διαφόρων συγχυτικών παραγόντων, καθώς και τον τρόπο ζωής και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό πληθυσμό. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η CARDIO2000 είναι μια εξομοιωμένη μελέτη ασθενών-μαρτύρων που περιλαμβάνει 750 ασθενείς με επεισόδιο οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, εκδηλωμένο για πρώτη φορά, και 778 άτομα χωρίς στεφανιαία νόσο, τα οποία έχουν επιλεγεί τυχαία και στρωματοποιημένα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η εκτίμηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, βασίστηκε στην κλίμακα CES-D (Radloff 1977). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 158 (21%) στεφανιαίοι ασθενείς και 74 (9%) άτομα της ομάδας ελέγχου παρουσίασαν καταθλιπτικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα (Ρ<0,001). Αφού λήφθηκαν υπόψη διάφοροι πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες, βρέθηκε ότι πρόσφατα καταθλιπτικά επεισόδια σχετίζονται με αύξηση κατά 12% του σχετικού κινδύνου εκδήλωσης οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Η ανάλυση κατά φύλο έδειξε ότι ο σχετικός κίνδυνος διαφέρει σημαντικά μεταξύ ανδρών και γυναικών (OR-άνδρες=1,09 έναντι OR-γυναίκες=1,19, P<0,01). Η αλληλεπίδραση της κατάθλιψης και διαφόρων κοινωνικών παραμέτρων (μόρφωση, επάγγελμα, εισόδημα) αυξάνει τον στεφανιαίο κίνδυνο από 55–132%, ενώ η επίδραση της κακής οικογενειακής κατάστασης (διαζευγμένοι ή χήροι) αυξάνει το προηγούμενο ποσοστό σε 167% στους άνδρες, και 123% στις γυναίκες. Επίσης, στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις που λειτουργούν προσθετικά στον κίνδυνο εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου παρατηρήθηκαν μεταξύ κατάθλιψης και καπνίσματος (25% αυξάνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος ανά πακέτο-έτος), κατανάλωσης αλκοόλ (+97%), έλλειψης φυσικής δραστηριότητας (+137%), και παχυσαρκίας (+127%). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη αυτή αναδεικνύει την επίδραση της κατάθλιψης στην πιθανότητα εκδήλωσης μη θανατηφόρων οξέων στεφανιαίων συνδρόμων στον ελληνικό πληθυσμό.

Λέξεις-κλειδιά: Κατάθλιψη, Κίνδυνος, Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, Μελέτη περιπτώσεων

ΙΑΤΡΙΚΗ, 86(2), 141-151, 2004 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.