Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ιστική μελέτη της νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης και της έκφρασης του υποδοχέα ανδρογόνων σε τυχαία αδενοκαρκινώματα προστάτη. Κλινικοπαθολογοανατομική συσχέτιση
Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Ε. ΧΑΜΗΛΟΣ, Γ. ΤΑΜΒΑΚΟΣ, Α.Χ. ΛΑΖΑΡΗΣ, Ι. ΓΚΙΚΟΝΤΗ

Σκοπός: Τα νευροενδοκρινικά (ΝΕ) κύτταρα διαδραματίζουν ενδεχομένως ένα σημαντικό ρόλο στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου του προστάτη και νευροπεπτίδια, όπως η χρωμογρανίνη Α (chromogranin A - CgA) και η ειδική ενολάση των νευρώνων (neuron specific enolase - NSE), εμπλέκονται στις διαδικασίες ανάπτυξης και εξέλιξής του. Ο υποδοχέας των ανδρογόνων (ΥΑ) υποστηρίζεται ότι συμμετέχει ενεργά στην έναρξη και προαγωγή της καρκινογένεσης στον προστάτη. Στη μελέτη αυτή διερευνήσαμε τη δυνητική προγνωστική σημασία των παραπάνω παραμέτρων σε μια σειρά ασθενών με τυχαίο αδενοκαρκίνωμα προστάτη σταδίου T1a, οι οποίοι δεν είχαν λάβει καμία θεραπεία. Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 81 παθολογοανατομικά παρασκευάσματα αδενοκαρκινώματος προστάτη σταδίου T1a, τα οποία ελήφθησαν μετά από επεμβάσεις προστατεκτομής λόγω καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Η ανίχνευση των ΝΕ κυττάρων επιχειρήθηκε ανοσοïστοχημικά με τη βοήθεια των αντισωμάτων για τις CgA και NSE, ενώ το αντίσωμα έναντι του ΥΑ χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της πυρηνικής έκφρασης αυτού. Ο ενδονεοπλασματικός κυτταρικός πολλαπλασιασμός εκτιμήθηκε με βάση το δείκτη πολλαπλασιασμού Ki-67 LI (Ki-67 labeling index) με τη βοήθεια του MIB-1 αντισώματος. Η περίοδος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 63,9 μήνες, ενώ εξέλιξη της νόσου θεωρήθηκε η επακόλουθη αύξηση του PSA ή η εμφάνιση τοπικής υποτροπής μετά από επιβεβαίωση με βιοψία προστάτη. Αποτελέσματα: Από τις 81 περιπτώσεις, 62 (76,54%) ήταν θετικές στη CgA και/ή στη NSE και 19 (23,46%) ήταν αρνητικές. Παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της θετικής έκφρασης της CgA και του βαθμού κακοήθειας (p=0,002), ενώ η NSE παρουσίαζε οριακή σχέση με την αποδιαφοροποίηση του όγκου (p=0,081). Οι καλά διαφοροποιημένοι όγκοι χαρακτηρίζονταν από υψηλό ποσοστό κυττάρων σημασμένων για τον ΥΑ, καθώς και από έντονη χρώση αυτού (p<0,005). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η χαμηλή διαφοροποίηση παρουσιαζόταν ως ο μοναδικός ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης της ελεύθερης νόσου επιβίωσης (progression-free survival-PFS) (p=0,041). Ωστόσο, η θετικότητα για τη CgA αποτέλεσε ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα ως προς την εξέλιξη της νόσου (PFS) στα καλά και μέτρια διαφοροποιημένα αδενοκαρκινώματα του προστάτη (p=0,038). Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη υποδηλώνει ότι η χρωμογρανίνη Α ίσως αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη επακόλουθης επιθετικής συμπεριφοράς και εξέλιξης στα τυχαία νευρισκόμενα T1a αδενοκαρκινώματα του προστάτη καλής και μέτριας διαφοροποίησης.

Λέξεις-κλειδιά: Καρκίνος προστάτη, χρωμογρανίνη Α, ειδική ενολάση των νευρώνων, νευροενδοκρινική διαφοροποίηση, υποδοχέας ανδρογόνων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, 17(2), 184-193, 2005 - Κλινική μελέτη


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.