Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Το Πρόβλημα της Ακράτειας Ούρων σε Κοινωνικά Δραστήρια και Λειτουργικά Αυτόνομα Άτομα της Τρίτης Ηλικίας. Μέγεθος, Χαρακτηριστικά Εμφάνισης και Επίδραση Δημογραφικών Παραμέτρων και Καθημερινών Συνηθειών
E. Σπυρόπουλος, Μ. Μπουρούνης, Χ. Θεοδώρου

Σκοπούς της μελέτης αποτέλεσαν η εκτίμηση του μεγέθους και η καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της ακράτειας ούρων, όπως εμφανίζεται σε λειτουργικά αυτόνομα και κοινωνικά δραστήρια άτομα της τρίτης ηλικίας, καθώς και η συσχέτισή της με δημογραφικές παραμέτρους και καθημερινές συνήθειες των προσβαλλόμενων ατόμων. Με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης, συμπληρώθηκαν 461 ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια από ισάριθμα μέλη (226 άντρες, 235 γυναίκες) σε 18 ΚΑΠΗ της περιφέρειας Πρωτευούσης, ηλικίας 60 ετών και άνω. Η διαταραχή διακρίθηκε σε μόνιμη (>6 επεισοδίων/έτος) και περιστασιακή (<6 επεισοδίων/έτος). Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκαν οι δοκιμασίες x^2 και t-test (στατιστικά σημαντικές διαφορές όταν P<0,05). Μελετήθηκαν: (α) ο επιπολασμός συνολικά και κατά φύλο, (β) η χρονική διάρκεια του προβλήματος, (γ) η χρονική φάση εμφάνισης κατά τη διάρκεια του 24ώρου, (δ) η βαρύτητα της απώλειας (λίγες σταγόνες, διαβροχή με ούρα, εμφάνιση κατά τη σεξουαλική επαφή), (ε) η μορφή της απώλειας, (στ) οι τύποι της ακράτειας (από προσπάθεια, επιτακτική, μικρού τύπου, συνεχής εκροή), και η επίδραση (ζ) δημογραφικών παραμέτρων (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, επάγγελμα) καθώς και (η) καθημερινών συνηθειών (κάπνισμα, κατανάλωση υγρών, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σωματική άσκηση). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: (α) η ακράτεια ούρων αποτελεί συχνή διαταραχή στα λειτουργικά αυτόνομα και κοινωνικά ενεργά άτομα της τρίτης ηλικίας, και κυρίως στις γυναίκες, (β) η επιτακτικού τύπου ακράτεια επικρατεί στους άνδρες, ενώ η ακράτεια από προσπάθεια υπερτερεί στις γυναίκες, και στα δύο όμως φύλα, συχνά, συνυπάρχουν και οι δύο τύποι (μικτή ακράτεια), (γ) στις γυναίκες, επεισόδια ακράτειας εμφανίζονται συχνότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στους άνδρες, συμβαίνουν σε οποιαδήποτε χρονική φάση του εικοσιτετραώρου, (δ) η βαρύτητα της διαταραχής είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μικρή και στα δύο φύλα, (ε) η σεξουαλική δραστηριότητα, στην πλειονότητα των ακρατών ατόμων και των δύο φύλων, δεν επηρεάζεται σημαντικά (στ) χρονικά, είτε ως μόνιμο πρόβλημα είτε ως παροδική διαταραχή, εμφανίζεται στις γυναίκες νωρίτερα από ό,τι στους άνδρες, (ζ) η ηλικία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για την εμφάνιση όσο και την εξέλιξη του προβλήματος, δεδομένου ότι ο επιπολασμός της ακράτειας αυξάνεται με ρυθμό ευθέως ανάλογο της αυξήσεως της ηλικίας και στα δύο φύλα και (η) η επαγγελματική ασχολία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η σωματική άσκηση, η κατανάλωση αλκοόλ, καφέ, τσαγιού, υγρών και το κάπνισμα, δεν φαίνεται να συνδέονται με την εμφάνιση ακράτειας.

Λέξεις-κλειδιά: Ακράτεια ούρων, τρίτη ηλικία, επιπολασμός ακράτειας, τύποι ακράτειας ούρων

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 34(5-6), 171-188, 2000 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.