Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΚ

Α. Προδιαγραφές

Υποψήφια για αποδελτίωση είναι μόνο περιοδικά που εμπίπτουν στο χώρο των Επιστημών Υγείας και τα οποία συντάσσονται εξ ολοκλήρου ή παραθέτουν τα τεκμηριωτικά στοιχεία των άρθρων τους (τίτλος, περίληψη, λέξεις ευρετηρίου, ονόματα συγγραφέων και κέντρων προέλευσης) στην Ελληνική γλώσσα.

Α1. Συντακτικές-Εκδοτικές

 1. Τήρηση των International Committee of Medical Editors: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, 1997.
 2. Τακτική έκδοση. Τα τεύχη των περιοδικών οφείλουν να κυκλοφορούν και να φθάνουν στη Γραμματεία, με το συνήθη τρόπο διανομής του περιοδικού, μέχρι 6 μήνες από το τέλος της εκδοτικής περιόδου, στην οποία αντιστοιχούν.

Α2. Προδιαγραφές λειτουργίας

 1. Ο φορέας, στον οποίο ανήκει το περιοδικό, οφείλει να έχει συντάξει Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο καταγράφονται τα μέσα και οι διαδικασίες, διά των οποίων επιδιώκει τη διασφάλιση της ποιότητας του περιοδικού. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:
  • τη διάρκεια ισχύος του
  • το σκοπό έκδοσης του περιοδικού
  • το γνωστικό πεδίο που καλύπτει η έκδοση του περιοδικού
  • τη βασική διαδικασία αξιολόγησης των υπό δημοσίευση εργασιών (εξωτερικοί κριτές, εσωτερική αξιολόγηση από τη Συντακτική Επιτροπή, άλλος)
  • τον αριθμό των μελών της Συντακτικής Επιτροπής
  • τη διαδικασία επιλογής του Διευθυντή Σύνταξης και των μελών της Συντακτικής Επιτροπής
  • τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή Σύνταξης και των μελών της Συντακτικής Επιτροπής και τη διαδικασία παύσης τους, στις καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανεπάρκειάς τους
  • τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Διευθυντή Σύνταξης
  • τους οικονομικούς πόρους του περιοδικού και τον τρόπο διαχείρισής τους
 1. Η Σύνταξη του περιοδικού οφείλει να τηρεί:
  • Πρακτικά των συνεδριάσεών της
  • Βιβλίο διακίνησης των υπό δημοσίευση άρθρων, στο οποίο θα φαίνεται λεπτομερώς η διαδικασία, την οποία ακολούθησε κάθε κείμενο που υποβλήθηκε στο περιοδικό, μέχρι τη στιγμή που λήφθηκε η τελική απόφαση για το δημοσιεύσιμό του.
  • Αρχείο με την αλληλογραφία κάθε άρθρου.

Β. Διαδικασία αξιολόγησης

 1. Ο φορέας, στον οποίο ανήκει το περιοδικό και επιθυμεί την καταλογογράφηση και αποδελτίωσή του στη βάση του ΙΑΤΡΟΤΕΚ, υποβάλλει, διά του νομίμου εκπροσώπου του, στη Γραμματεία του ΙΑΤΡΟΤΕΚ, Αίτηση Αξιολόγησης.
 2. Η Αίτηση Αξιολόγησης συνοδεύεται από (α) τα τεύχη του περιοδικού των δύο τελευταίων ετών, (β) συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο Στατιστικό Δελτίο Περιοδικού, και (γ) υποχρέωση τακτικής αποστολής των μελλοντικών τευχών του περιοδικού στη Γραμματεία του ΙΑΤΡΟΤΕΚ.
 3. Η Γραμματεία ελέγχει την αντιστοιχία του περιοδικού με τις προδιαγραφές. Η αντιστοιχία με τις συντακτικές και εκδοτικές προδιαγραφές ελέγχεται στα τεύχη του τρέχοντος έτους.
 4. Αν το περιοδικό δεν καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές, αλλά κρίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να τις καλύψει μετά από κάποιο χρόνο, η Γραμματεία προβαίνει σε συγκεκριμένες υποδείξεις προς το φορέα του περιοδικού και προτείνει επανυποβολή της Αίτησης Αξιολόγησης σε χρόνο όχι μικρότερο του ενός έτους, οπότε επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.
 5. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Γραμματεία συντάσσει και υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση στο Συμβούλιο Κρίσεως, που αποτελείται από ομάδα Ακαδημαϊκών και Ομοτίμων Καθηγητών της Ιατρικής με Πρόεδρο τον κ. Ν. Ματσανιώτη και το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της Αίτησης Αξιολόγησης του περιοδικού.
 6. Μετά από την αποδοχή της Αίτησης Αξιολόγησης, η Γραμματεία φροντίζει για την αποδελτίωση των τευχών του περιοδικού και παρακολουθεί διαρκώς τη συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές.
 7. Αν διαπιστωθεί ότι παραβαίνονται οι προδιαγραφές, η Γραμματεία έχει το δικαίωμα (α) να προβεί σε συστάσεις συμμόρφωσης, (β) να διακόψει προσωρινά την αποδελτίωση, (γ) να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Κρίσεως την οριστική διακοπή της αποδελτίωσης του περιοδικού.

Γ. Όροι αποδελτίωσης

Προκειμένου να αρχίσει η αποδελτίωσή τους στη βάση του ΙΑΤΡΟΤΕΚ, τα περιοδικά, των οποίων γίνεται αποδεκτή η Αίτηση Αξιολόγησης, έχουν υποχρέωση:

 1. Να αποστέλλουν ανελλιπώς στη Γραμματεία του ΙΑΤΡΟΤΕΚ τα τεύχη που εκδίδονται.
 2. Να αποστέλλουν στη Γραμματεία του ΙΑΤΡΟΤΕΚ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της ύλης των τευχών, όπως ακριβώς είναι στην έντυπη μορφή.
 3. Να καταβάλλουν ως τέλος αποδελτίωσης 150 ευρώ ανά τεύχος.

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.